Xem mẫu

  1. Thủ tục chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Đo lường - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục thông báo cho tổ chức, cá nhân nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Tổng cục ra quyết định chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Thẻ
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức được công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (Tổ chức kiểm định) cần nộp hồ sơ tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục). Trong quá trình Tổng cục xem 1. Nộp hồ sơ xét, thẩm định hồ sơ, Tổ chức kiểm định cần tiếp tục bổ sung các tài liệu cần thiết theo luật định (nếu có văn bản yêu cầu của Tổng cục). Tổng cục tiếp nhận bộ hồ sơ đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường của tổ chức kiểm định. Trong quá trình xem Tiếp nhận xét, thẩm định trong nội bộ, nếu thấy thiếu, Tổng cục cần có 2. bộ hồ sơ văn bản yêu cầu tổ chức kiểm định bổ sung các tài liệu cần thiết theo luật định để tiếp tục xem xét. Hồ sơ nếu đủ, Tổng cục ra quyết định chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Trường hợp chứng nhận lần đầu, hồ sơ bao gồm: - Đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường, bao gồm các thông
  3. Thành phần hồ sơ tin: tên Tổ chức kiểm định, địa chỉ; điện thoại; fax; email (nếu có); danh sách kiểm định viên; năm sinh; trình độ học vấn; tên phương tiện đo đề nghị chứng nhận; hình thức chứng nhận (lần đầu); - Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo kiểm định viên; - Bản sao văn bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương trở lên; - Sơ yếu lý lịch theo mẫu; - 02 ảnh 3 x 4 Trường hợp chứng nhận bổ sung, hồ sơ bao gồm:: - Đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường, bao gồm các thông tin: tên Tổ chức kiểm định, địa chỉ; điện thoại; fax; email (nếu có); danh sách 2. kiểm định viên; năm sinh; trình độ học vấn; tên phương tiện đo đề nghị chứng nhận; hình thức chứng nhận (bổ sung); - Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo kiểm định viên. Trường hợp chứng nhận lại, hồ sơ bao gồm:: - Đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường, bao gồm các thông tin: tên Tổ chức kiểm định, địa chỉ; điện thoại; fax; email (nếu có); danh sách 3. kiểm định viên; năm sinh; trình độ học vấn; tên phương tiện đo đề nghị chứng nhận; hình thức chứng nhận (lại); - Sơ yếu lý lịch theo mẫu. 4. Trường hợp chứng nhận lại và cấp lại thẻ kiểm định viên đo lường, hồ sơ bao
  4. Thành phần hồ sơ gồm:: - Đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường, bao gồm các thông tin: tên Tổ chức kiểm định, địa chỉ; điện thoại; fax; email (nếu có); danh sách kiểm định viên; năm sinh; trình độ học vấn; tên phương tiện đo đề nghị chứng nhận; hình thức chứng nhận (lại và cấp lại thẻ); - Sơ yếu lý lịch theo mẫu; - Thẻ kiểm đinh viên cũ. Trường hợp mất thẻ phải có bản tường trình có xác nhận của Tổ chức đề nghị; - 02 ảnh 3 x 4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đề nghị chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên Quyết định số 21/2006/QĐ- 1. đo lường BKHC... Quyết định số 21/2006/QĐ- 2. Sơ yếu lý lịch BKHC... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không