Xem mẫu

  1. Thủ tục chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Đo lường - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 1. Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục thông báo cho tổ chức những nội dung cần bổ
  2. sung, hoàn chỉnh. 2. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục ra Quyết định chứng nhận chuẩn đo lường Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức được công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (Tổ chức kiểm định) cần nộp 1. Nộp hồ sơ hồ sơ tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục). + Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Tổng cục có Tổng cục tiếp nhận hồ 2. văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ. sơ xem xét, thẩm định + Nếu hồ sơ đúng quy định, Tổng cục ra quyết
  3. Tên bước Mô tả bước theo quy định định chứng nhận chuẩn đo lường. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định. - Hồ sơ về chuẩn đo lường để kiểm định theo mẫu quy định. Trong đó kèm theo: + Ảnh của chuẩn đo lường. 2. + Thuyết minh kỹ thuật (hoặc hướng dẫn sử dụng) của chuẩn đo lường. + Bản sao Quyết định quy định về việc sử dung, duy trì và bảo quản chuẩn đo lường do Tổ chức kiểm định ban hành. 3. - Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chuẩn đo lường theo mẫu quy
  4. Thành phần hồ sơ định còn giá trị. * Trường hợp chứng nhận lại, hồ sơ phải có thêm: - Báo cáo tình hình sử dụng, duy trì, bảo quản chuẩn đo lường để kiểm 4. định theo mẫu quy định; - Bản sao các biên bản thanh tra, kiểm tra về đo lường (trường hợp có thanh tra). Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định 28/2007/QĐ- 1. ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN BKHCN n... 2. HỒ SƠ CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐỂ KIỂM Quyết định 28/2007/QĐ-
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định ĐỊNH BKHCN n... BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG, DUY Quyết định 28/2007/QĐ- 3. TRÌ, BẢO QUẢN BKHCN n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn