Xem mẫu

  1. Thủ tục cho ý kiến chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với các trường hợp thi công trên đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản cho ý kiến
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị gửi Sở Giao thông vận 1. Nộp hồ sơ tải địa phương; Giải Sở Giao thông vận tải xem xét hồ sơ và có ý kiến bằng văn 2. quyết bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao 1. thông đường thủy nội địa;
  3. Thành phần hồ sơ 2. Phương án thi công công trình; Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình và Thuyết minh chung về phương án bao gồm; + Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương 3. tiện điều tiết khống chế ; + Phương án bố trí nhân lực; + Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công; + Thời gian thực hiện phương án; + Bảng tổng hợp hạng mục và khối lượng công việc. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn