Xem mẫu

  1. Thủ tục cho ý kiến chấp thuận mở bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Cơ quan có thẩm quyền ghi ý kiến chấp thuận vào đơn
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân gửi đơn đến Sở Giao thông vận tải. Giải Sở Giao thông vận tải xem xét chấp thuận hoặc không chấp 2. quyết thuận nêu rõ lý do nếu không chấp thuận. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội Quyết định số 1. địa (Phụ lục 3 Quyết định số 07/2005/ QĐ - 07/2005/QĐ-BGTV... BGTVT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Bến thuỷ nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy Quyết định số 1. hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 07/2005/QĐ- thuỷ nội địa, vị trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn BGTV... định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi; Quyết định số Vùng nước, bến không chồng lấn với luồng chạy tầu 2. 07/2005/QĐ- thuyền. BGTV...
  4. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày...... tháng...... năm........... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BBẾN THỦY NỘI ĐỊA Kính gửi: (1)........................................................................................... Tên tổ chức, cá nhân (3)....................................................................................... Địa chỉ: (4) ......................................................................................................... Số điện thoại: ......................... Số FAX ............................................................. Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) ................. Vị trí bến: (5) : từ km thứ ................................đến km thứ ................................. Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) .................................
  5. Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận)................................ Tỉnh (thành phố): ....................................................................................... Bến thuộc loại: (6): ............................................................................................. Bến được sử dụng để: (7)..................................................................................... Phạm vi vùng nước sử dụng (8) - Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ; - Chiều rộng.............. mét, từ mép bờ trở ra. Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (9) ................................................................................................................................. Thời hạn xin hoạt động từ ngày..................................... đến ngày....................... Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan. Người làm đơn Ký tên
nguon tai.lieu . vn