Xem mẫu

  1. Thủ tục cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1.000 đ/m2 đất được giao, Quyết định số 1. Hồ sơ giao đất nhưng tối đa không vượt quá 15/2009/QĐ-UB,... 5.000.000 đ/hồ sơ
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Cấp giấy chứng Quyết định số 2. nhận quyền sử 100.000 đ/ giấy 10/2009/QĐ-UB,... dụng đất Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người xin thuê đất nộp hồ sơ cho Ban quản lý Khu Công nghệ 1. cao Hòa Lạc Phòng Quy hoạch xây dựng và Môi trường tiếp nhận hồ sơ; viết 2. 02 Giấy biên nhận (01 bản trao cho cho nhà đầu tư; 01 bản lưu cùng hồ sơ). Trong thời hạn không quá chín (09) ngày làm việc kể từ ngày 3. nhận được hồ sơ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét hồ sơ.
  3. Tên bước Mô tả bước + Trường hợp đủ điều kiện, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc chịu trách nhiệm trước pháp luật về cơ sở pháp lý và tính chính xác của tài liệu trên); Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc ký Quyết định cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất cho người sử dụng đất (Mẫu 09/ĐĐ) và thông báo cho người sử dụng đất biết để nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. + Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc gửi Quyết định cho thuê đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội hoặc đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất để các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai nêu trên trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong thời hạn không quá 05 ngày (05) làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất, Sở Tài Nguyên Môi trường có trách nhiệm ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gửi cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao. + Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết thì trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trả hồ sơ và thông báo rõ lý do cho người nộp hồ sơ.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin thuê đất Dự án đầu tư đối với tổ chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo 2. quy định của pháp luật về đầu tư Giấy phép đầu tư, dự án đầu tư đối với người Việt Nam định cư ở nước 3. ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư Các giấy tờ theo quy định của UBND thành phố Hà Nội đối với hồ sơ thuê đất nộp tại sở Tài nguyên và Môi trường như: Văn bản giới thiệu địa điểm, bản vẽ chỉ giới đường đỏ, quy hoạch chi tiết xây dựng tổng thể mặt bằng 4. 1/500; Trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 được cơ quan thẩm quyền thẩm định và xác nhận. Báo cáo về việc chấp hành pháp luật đất đai của người xin giao đất, thuê đất được cơ quan thẩm quyền xác nhận, thời gian xác minh không quá 15 ngày Lưu ý: 5. - Hồ sơ phải nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
  5. Thành phần hồ sơ - Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài Số bộ hồ sơ: 04 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin thuê đất (đối với trường hợp xin Thông tư số 09/2007/TT- 1. thuê đất) BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao. Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm công 2. nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển
  6. Nội dung Văn bản qui định 3. Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả
nguon tai.lieu . vn