Xem mẫu

  1. Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đầu mối tiến hành xem xét hồ sơ, thực hiện đánh giá năng lực thực tế tại cơ sở (nếu cần) và ra quyết định chỉ định. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Lãnh đạo Ban đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 1. lường Chất lượng phê giao nhiệm vụ cho cán bộ xử lý. Vào sổ công văn đến của Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục 2. Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xử lý hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục II (đối với tổ chức chứng nhận) và điểm 1.2 khoản 1 Mục II (đối với tổ chức thử nghiệm) của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009, cán bộ thực hiện soạn 3. thảo quyết định chỉ định và tờ trình trình Lãnh đạo Tổng cục. + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục II (đối với tổ chức chứng nhận) và điểm 1.2 khoản 1 Mục II (đối với tổ chức thử nghiệm) của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009, cán bộ soạn thảo công văn yêu cầu bổ sung các tài liệu còn thiếu. Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký quyết 4. định chỉ định.
  3. Tên bước Mô tả bước Ba tháng trước khi quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù 5. hợp hết hiệu lực, nếu có nhu cầu, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký lại theo quy định. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định khi có nhu cầu thay đổi, bổ 6. sung phạm vi, lĩnh vực được chỉ định phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung (đăng ký mới) theo quy định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đăng ký chỉ định đánh giá sự phù hợp theo mẫu quy định. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm, giám 2. định, kiểm định, chứng nhận. 3. Danh sách thử nghiệm viên, giám định viên, kiểm định viên, chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu quy định theo mẫu quy định tại Phụ lục II của
  4. Thành phần hồ sơ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN. Danh mục tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận tương ứng với sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi 4. trường đăng ký chỉ định theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN. Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm, Chứng thư giám định, Giấy chứng nhận 5. kiểm định, Giấy chứng nhận. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng yêu cầu khác quy định tại điểm 1.2.2 6. khoản 1 Mục II (nếu có). Chứng chỉ công nhận năng lực thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng 7. nhận do tổ chức công nhận cấp quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục II (nếu có). Kết quả hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận đã thực 8. hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Giấy đăng ký chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp Danh sách cán bộ, nhân viên/chuyên gia đánh giá của tổ 2. chức đánh giá sự phù hợp đăng ký chỉ định thử nghiệm/giám định/kiểm định/chứng nhận Danh mục tài liệu phục vụ thử nghiệm/ giám định/kiểm 3. định/chứng nhận 4. Báo cáo tình hình hoạt động đánh giá sự phù hợp Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn