Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp và quản lý mã số, mã vạch Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Sử dụng mã doanh nghiệp 7, 8 chữ số + Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 1.000.000 Sử dụng mã + Phí duy trì: 1.000.000 Thông tư số 1. doanh nghiệp - Sử dụng mã doanh 88/2002/TT-BTC ng... nghiệp 9, 10 chữ số + Phí đăng ký cấp và hướng dẫn sử dụng: 1.000.000 + Phí duy trì: 500.000 Thông tư số Sử dụng mã + Phí đăng ký cấp và 2. 88/2002/TT-BTC ng... GLN (một mã hướng dẫn sử dụng:
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định số) 300.000 + Phí duy trì: 200.000 + Phí đăng ký cấp và Sử dụng mã hướng dẫn sử dụng: Thông tư số 3. EAN-8 (một mã 300.000 88/2002/TT-BTC ng... số) + Phí duy trì: 200.000 + Phí đăng ký cấp và Đăng ký sử dụng Thông tư số 4. hướng dẫn sử dụng: mã nước ngoài 88/2002/TT-BTC ng... 500.000 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
  4. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Đăng ký sử dụng MSMV 2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 3. MSMV 4. Hướng dẫn sử dụng MSMV
  5. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành 2. lập 3. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam theo mẫu 4. quy định Số bộ hồ sơ: 2 bộ
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục I - Bản đăng ký sử dụng mã số mã Quyết định số 1. vạch 15/2006/QĐ-BKHC... Phụ lục II - Bảng đăng ký danh mục sản Quyết định số 2. phẩm sử dụng mã GTIN 15/2006/QĐ-BKHC... Phụ lục III - Phiếu đăng ký thông tin cho cơ Quyết định số 3. sở dữ liệu GS1 Việt Nam 15/2006/QĐ-BKHC... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn