Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời hạn xử lý hồ sơ: 01 tháng Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp 200.000 Thông tư số 1. Thẻ giám định viên sở hữu công đồng 22/2009/TT-BTC n... nghiệp Lệ phí cấp Thẻ giám định viên 200.000 Thông tư số 2. sở hữu công nghiệp đồng 22/2009/TT-BTC n... Lệ phí công bố Quyết định cấp 150.000 Thông tư số 3. Thẻ giám định viên sở hữu công đồng 22/2009/TT-BTC n... nghiệp Lệ phí đăng bạ Quyết định cấp 150.000 Thông tư số 4. Thẻ giám định viên sở hữu công đồng 22/2009/TT-BTC n... nghiệp Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Thẻ
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu Tiếp nhận 1. điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn hồ sơ phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. - Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp Thẻ giám định viên; - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự Thẩm định 2. định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để người yêu hồ sơ cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp Thẻ giám định viên.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai yêu cầu cấp thẻ giám định viên (theo mẫu); Bản gốc/Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám 2. định viên sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra cấp; 3. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân; 4. 02 ảnh 3x4; 5. Chứng từ nộp phí, lệ phí. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai yêu cầu cấp thẻ giám định viên sở Thông tư số 01/2008/TT- 1. hữu công nghiệp BKHCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp: - Có trình độ đại học về lĩnh vực hoạt động giám định; Nghị định số 105/2006/NĐ- 1. - Có phẩm chất đạo đức tốt; CP n... - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; - Đạt yêu cầu của kỳ kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn.
nguon tai.lieu . vn