Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp phép xây dựng công trình Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Theo quy định Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép xây dựng
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ đầu tư dự án gửi hồ sơ xin cấp phép xây dựng tới Ban quản 1. lý Khu CNC Hoà Lạc. Trong thời gian 07 ngày làm việc Chuyên viên Phòng Quy hoạch xây dựng & môi trường (được phân công thụ lý Hồ sơ) thực hiện các công việc sau: + Kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ về quyền sử dụng đất. 2. + Kiểm tra tính hợp lệ của sơ đồ mặt bằng xây dựng trên lô đất. + Trường hợp chưa phù hợp sẽ thông báo cho Chủ đầu tư dự án sửa đổi, bổ sung. + Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét. + Trình Lãnh đạo Ban ký Giấy phép xây dựng. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
  3. Thành phần hồ sơ Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của 2. pháp luật. 3. Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình trên lô đất và các công trình liền kề Số bộ hồ sơ: 03 (bộ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp giấy phép xây dựng công Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 1. trình. ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Khu 1. Công nghệ cao Hòa Lạc.
  4. Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Ban hành kèm theo Nghị định số12 /2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trỡnh) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc 1. Tên chủ đầu tư:................................................................................................… - Địa chỉ:..............................……….............................................................. ........ - Số điện thoại:..........................................Fax................................................. ....... 2. Địa điểm xây dựng:................................................................................... ........ - Lô đất:...………..………………...diện tích: ..………………………….…. ha - Khu:...................……………………………..….- Khu Công nghệ cao Hoà Lạc 3. Nội dung xin phép:......................................................................... .................... - Loại công trình:.......................................... Cấp công trình:............ ....................
  5. - Diện tích xây dựng tầng 1:............................................................. ................ m2. - Tổng diện tích sàn:..................................................................... .................... m2. - Chiều cao công trình:................................................................ .................…. m. - Số tầng:..................................................................................... ......................... 4. Đơn vị hoặc người thiết kế:.................................................... ........................... - Địa chỉ..................................................................................... ............................ - Điện thoại................................................................................ ............................ 5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):........................................ .......... - Địa chỉ:.................................................. Điện thoại.................................. .......... - Giấy phép hành nghề số (nếu có):...................... cấp ngày..................... ......... .. 6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ..................................................... .......... .. 7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:...............................………...... tháng 8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. ...... Ngày..... tháng.... năm.... Người làm đơn (Ký ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn