Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định để cấp lại giấy Quyết định số 38/QĐ- 1. phép tiến hành công việc bức BTC ngày... xạ: 25% mức thu phí thẩm định Quyết định số 38/QĐ- 2. cấp giấy phép mới BTC ngày... 100.000 Quyết định số 38/QĐ- 3. Lệ phí cấp phép đồng. BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp lại lại giấy phép tiến hành công việc giấy phép tiến hành công việc bức 1. bức xạ nộp hồ sơ cho Cục An xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức toàn bức xạ và hạt nhân. xạ và hạt nhân. - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hạt nhân cấp giấy phép tiến hành 2. xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm công việc bức xạ (cấp lại). định: + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất giấy đăng ký, giấy 2. phép; Xác nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy 3. đăng ký, giấy phép. Thành phần hồ sơ trong trường hợp giấy đăng ký, giấy phép bị rách 4. nát: 5. Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép; 6. Bản chính giấy đăng ký, giấy phép bị rách, nát.
  5. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy Thông tư 05/2006/TT- 1. phép BKHCN Ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không