Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội địa. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa 40.000 đồng
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. sơ Giải Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu thoả mãn các 2. quyết điều kiện quy định thì cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa; 2. Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý 3. đường thuỷ nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa;
  3. Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và Giấy 4. chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi); Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của 5. pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm); Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội 6. địa. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nếu các chỉ tiêu trong Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa Quyết định số 1. không thay đổi thì trong đơn đề nghị ghi rõ tình trạng bến 07/2005/QĐ- không thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trước.Trường hợp các BGTV... chỉ tiêu nói trên có thay đổi thì Đơn đề nghị cấp phép lại ghi
  4. Nội dung Văn bản qui định rõ những thay đổi so với hồ sơ đã nộp lần trước kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này (nếu có); Bến thuỷ nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát Quyết định số 2. triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, vị trí 07/2005/QĐ- bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an BGTV... toàn thuận lợi; Quyết định số Vùng nước cảng, bến không chồng lấn với luồng chạy tầu 3. 07/2005/QĐ- thuyền; BGTV... Công trình cầu đảm bảo điều kiện an toàn, luồng vào cảng, Quyết định số 4. bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy 07/2005/QĐ- định; BGTV... Quyết định số 5. Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định; 07/2005/QĐ- BGTV... 6. Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ Quyết định số thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng hoặc sức chịu lực 07/2005/QĐ-
  5. Nội dung Văn bản qui định của công trình bến; BGTV... Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều Quyết định số 7. kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên 07/2005/QĐ- quan đối với hàng nguy hiểm; BGTV... Đối với bến hành khách phải có cầu cho hành khách lên Quyết định số 8. xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và bảng niêm 07/2005/QĐ- yết giá vé. BGTV...
nguon tai.lieu . vn