Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 150.000 Thông tư số 1. Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận đồng 22/2009/TT-BTC n... lại tổ chức giám định sở hữu công
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định nghiệp Lệ phí đăng bạ Quyết định ghi nhận 150.000 Thông tư số 2. lại tổ chức giám định sở hữu công đồng 22/2009/TT-BTC n... nghiệp Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Tiếp nhận 1. trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng ại diện hồ sơ của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. - Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Cục trưởng Cục Sở Thẩm định 2. hữu trí tuệ ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận Tổ chức đủ hồ sơ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp; - Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định,
  3. Tên bước Mô tả bước Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định (nêu rõ lý do) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu); 2. Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ (có công chứng); 3. Giấy chứng nhận đã cấp (trừ trường hợp bị mất); Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám 4. định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (có công chứng);
  4. Thành phần hồ sơ 5. Chứng từ nộp phí, lệ phí. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức Thông tư số 1. đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công 01/2008/TT-BKHCN... nghiệp Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ Thông tư số 01/2008/TT- 1. điều kiện hoạt động giám định viên sở hữu công BKHCN... nghiệp:
  5. Nội dung Văn bản qui định - Giấy chứng nhận bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…) đến mức không sử dụng được; - Có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận.
nguon tai.lieu . vn