Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Gửi hồ sơ trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) hoặc qua đường bưu điện. Thời hạn giải quyết:Có (Chờ văn bản hướng dẫn).
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. (Chờ văn bản hướng dẫn). Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chờ văn bản hướng dẫn.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng 2. Thiết kế chi tiết lò phản ứng hạt nhân và các công trình có liên quan; 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 4. Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 5. Báo cáo phân tích an toàn; 6. Quy trình bảo đảm chất lượng liên quan đến việc xây dựng 7. Kế hoạch tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân;
  4. Thành phần hồ sơ 8. Báo cáo thẩm định an toàn 9. Tài liệu khác có liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. (Chờ văn bản hướng dẫn). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn