Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục TCĐLCL Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Đánh giá sự phù hợp Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nhận hồ sơ từ 1. văn thư -Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định, cán bộ thực hiện soạn thảo Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy 2. Xử lý hồ sơ hiểm và tờ trình trình LĐTC. -Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định, soạn thảo công văn yêu cầu bổ sung các tài liệu còn thiếu. LĐTC ký phê 3. duyệt Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo mẫu quy 1. định tại Phụ lục 1 của Thông tư 10/2008/TT-BKHCN (tên hàng hoá phải được ghi theo đúng tên gọi, mã số Liên hợp quốc UN theo quy định tại Phụ
  3. Thành phần hồ sơ lục 1 của Nghị định số 13/2003/NĐ-CP); Tài liệu an toàn hóa chất nêu tại điểm d, khoản 1 Mục II Thông tư 2. 10/2008/TT-BKHCN; Các tài liệu liên quan đến yêu cầu của người điều khiển phương tiện, người áp tải: + Thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện, người áp tải được 3. cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước; + Các giấy tờ cần thiết đối với người điều khiển phương tiện vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. Bản cam kết của doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp được thuê vận chuyển hàng hoá) về bảo đảm an toàn, vệ sinh, môi trường trong quá trình vận chuyển hàng hoá. Trường hợp doanh nghiệp có hàng hóa nguy hiểm cần vận 4. chuyển phải thuê doanh nghiệp vận tải, cần bổ sung hợp đồng thuê vận chuyển trong đó nêu chi tiết các thông tin về phương tiện vận tải và tên người điều khiển phương tiện. Lịch trình vận chuyển hàng hoá, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng khi cần 5. liên hệ khẩn cấp. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép Thông tư số 10/2008/TT-BKHCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  5. Mẫu đơn Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2008/TT-BKHCN ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT ÔXI HÓA/CÁC HỢP CHẤT ÔXIT HỮU CƠ/CÁC CHẤT ĂN MÒN (Vận chuyển loại hàng hoá nào thì ghi tên loại hàng hoá đó) TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN (nếu có):... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP:.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....................................................... ..........ngày.......tháng......năm...... Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tên đơn vị đề nghị cấp giấy phép: (Tên doanh nghiệp có hàng hoá cần vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ).......................................... Địa chỉ:.......................................................................................................... Điện thoại:............................................................................................
  6. Fax: ..................................................................................................... Đề nghị cấp giấy phép vận chuyển (tên loại, nhóm hàng):........................... Tên và địa chỉ đơn vị nhận hàng:................................................................... Phương tiện vận chuyển (ghi rõ tải trọng ô tô, biển kiểm soát, tên chủ phương tiện hoặc tên doanh nghiệp vận tải, tên người điều khiển phương tiện)...... Hành trình từ:.....................................đến ..................................... Thời gian bắt đầu vận chuyển:...........Thời gian kết thúc vận chuyển:.......... Tên người áp tải (họ tên, chuyên môn nghiệp vụ):........................................ Tổng trọng lượng hàng hoá cần vận chuyển (kg): ..............................…….. Tổng trọng lượng hàng hoá vận chuyển trên một phương tiện (kg):............. ...........................................................................(tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép vận chuyển) cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về vận chuyển hàng hoá nguy hiểm./. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP VẬN CHUYỂN (Ký tên và đóng dấu)