Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Có (Chờ văn bản hướng dẫn). Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu chất xuất khẩu chất phóng xạ nộp 1. phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ hồ sơ cho Cục An toàn bức và hạt nhân. xạ và hạt nhân. - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu chức thẩm định giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy phép
  3. Thành phần hồ sơ Số lượng, loại, đặc tính, xuất xứ và mục đích sử dụng của nhiên liệu hạt 2. nhân đã qua sử dụng; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện về nhân lực; kế hoạch đào tạo, huấn luyện 3. nhân lực; 4. Báo cáo đánh giá an toàn hoặc báo cáo phân tích an toàn; 5. Quy trình bảo đảm chất lượng; 6. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; 7. Dự kiến hệ thống hồ sơ lưu giữ và hệ thống báo cáo; Dự kiến số lượng, loại, đặc tính nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng được 8. lưu giữ, xử lý; 9. Phương pháp, thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng;
  4. Thành phần hồ sơ 10. Dự kiến khả năng phát thải ra môi trường và kế hoạch kiểm xạ môi trường; Dự kiến các nghiên cứu, triển khai hỗ trợ việc xử lý, lưu giữ nhiên liệu hạt 11. nhân đã qua sử dụng tại cơ sở; 12. Dự kiến địa điểm lưu giữ và chôn cất. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Có (Chờ văn bản hướng dẫn). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn