Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ ) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Quyết định số 38/QĐ- 1. Phí thẩm định: BTC ngày... Thẩm định để cấp giấy phép 10.000.000 Quyết định số 38/QĐ- 2. cất giữ nguồn phóng xạ đồng/1 cơ sở BTC ngày...
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Quyết định số 38/QĐ- 3. Lệ phí cấp phép 100.000 đồng BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân xử lý, lưu Tổ chức, cá nhân xử lý, lưu giữ nguồn giữ nguồn phóng xạ đã qua sử 1. phóng xạ đã qua sử dụng nộp hồ sơ cho Cục dụng nộp hồ sơ cho Cục An An toàn bức xạ và hạt nhân toàn bức xạ và hạt nhân - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: Cục An toàn bức xạ và hạt + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ chức Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy thẩm định: phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng
  3. Tên bước Mô tả bước văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 2. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ 4. Phiếu khai báo nguồn bức xạ Bản đánh giá an toàn bức xạ có các nội dung được quy định tại Mục VII, 5. Phần II Thông tư 05/2006/TT-BKHCN. Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm: i) Số lượng, loại, đặc tính, 6. xuất xứ và mục đích sử dụng của nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; ii) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện về nhân lực; kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân
  4. Thành phần hồ sơ lực; iii) Quy trình bảo đảm chất lượng; iv) Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; v) Dự kiến hệ thống hồ sơ lưu giữ và hệ thống báo cáo; vi) Dự kiến số lượng, loại, đặc tính chất thải phóng xạ được lưu giữ, xử lý; vii) Phương pháp, thiết bị xử lý nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; viii) Dự kiến khả năng phát thải ra môi trường và kế hoạch kiểm xạ môi trường; ix) Dự kiến các nghiên cứu, triển khai hỗ trợ việc xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại cơ sở; x) Dự kiến địa điểm lưu giữ và chôn cất; Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công Thông tư 05/2006/TT- 1. việc bức xạ; BKHCN Ng... Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức Thông tư 05/2006/TT- 2. xạ; BKHCN Ng... Thông tư 05/2006/TT- 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ; BKHCN Ng...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 05/2006/TT- 4. Phiếu khai báo nguồn bức xạ. BKHCN Ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn