Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ ) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Quyết định số 38/QĐ- 1. Phí thẩm định: BTC ngày...
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Thẩm định để cấp giấy phép 30.000.000 Quyết định số 38/QĐ- 2. cất giữ chất thải phóng xạ đồng/1 cơ sở BTC ngày... Thẩm định để cấp giấy phép 20.000.000 Quyết định số 38/QĐ- 3. xử lý chất thải phóng xạ đồng/1 cơ sở BTC ngày... Quyết định số 38/QĐ- 4. Lệ phí cấp phép: 100.000 đồng BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân xử lý, lưu Tổ chức, cá nhân xử lý, lưu giữ chất thải giữ chất thải phóng xạ nộp hồ 1. phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ sơ cho Cục An toàn bức xạ và và hạt nhân hạt nhân
  3. Tên bước Mô tả bước - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ phép tiến hành công việc bức xạ (xử lý, lưu chức thẩm định: giữ chất thải phóng xạ). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 2. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ; 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ;
  4. Thành phần hồ sơ 4. Phiếu khai báo nguồn bức xạ; Bản đánh giá an toàn bức xạ có các nội dung được quy định tại Mục VII, 5. Phần II Thông tư 05/2006/TT-BKHCN. Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm: i) Số lượng, loại, đặc tính, xuất xứ và mục đích sử dụng của chất thải phóng xạ; ii) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện về nhân lực; kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân lực; iii) Quy trình bảo đảm chất lượng; iv) Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; v) Dự kiến hệ thống hồ sơ lưu giữ và hệ thống báo cáo; vi) Dự kiến số 6. lượng, loại, đặc tính chất thải phóng xạ được lưu giữ, xử lý; vii) Phương pháp, thiết bị xử lý chất thải phóng xạ; viii) Dự kiến khả năng phát thải ra môi trường và kế hoạch kiểm xạ môi trường; ix) Dự kiến các nghiên cứu, triển khai hỗ trợ việc xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ tại cơ sở; x) Dự kiến địa điểm lưu giữ và chôn cất; Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức Thông tư 05/2006/TT-
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định xạ; BKHCN Ng... Thông tư 05/2006/TT- 2. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ; BKHCN Ng... Thông tư 05/2006/TT- 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ; BKHCN Ng... Thông tư 05/2006/TT- 4. Phiếu khai báo nguồn bức xạ; BKHCN Ng... Bản đánh giá an toàn bức xạ có các nội dung được Thông tư 05/2006/TT- 5. quy định tại Mục VII, Phần II Thông tư BKHCN Ng... 05/2006/TT-BKHCN. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn