Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị bức xạ, trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Quyết định số 38/QĐ- 1. Chờ văn bản hướng dẫn BTC ngày... 2. Sử dụng nguồn bức xạ Gamma 5.000.000 Quyết định số 38/QĐ-
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định đồng/thiết bị BTC ngày... 3.000.000 Quyết định số 38/QĐ- 3. Sử dụng thiết bị X quang đồng/thiết bị BTC ngày... Phí thẩm định để cấp giấy phép sử Quyết định số 38/QĐ- 4. dụng nguồn bức xạ trong các hoạt BTC ngày... động công nghiệp, thăm dò khác 2.000.000 Quyết định số 38/QĐ- 5. Địa vật lý giếng khoan đồng/1 thiết bị BTC ngày... Đo, phân tích trong công nghiệp, 2.000.000 Quyết định số 38/QĐ- 6. xây dựng đồng/1 thiết bị BTC ngày... Quyết định số 38/QĐ- 7. Lệ phí cấp giấy phép 100.000 đồng BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 1. chẩn đoán trong y tế) nộp hồ sơ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. nhân. - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp Cục An toàn bức xạ và hạt giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ chức dụng thiết bị bức xạ, trừ thiết bị X-quang thẩm định chẩn đoán trong y tế). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 2. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ 4. Phiếu khai báo nguồn bức xạ Bản đánh giá an toàn bức xạ có các nội dung được quy định tại Mục VII, 5. Phần II Thông tư 05/2006 Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm: i) Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh; ii) Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với các phòng đặt nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ, các tính toán che chắn đối 6. với các phòng này; iii) Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với kho lưu giữ chất thải phóng xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ; iv) Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có); v) Giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ (nếu có); vi) Lý lịch nguồn bức xạ; trường hợp lý lịch nguồn bức xạ bị mất hoặc bị thất lạc, tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại hoạt độ, tên đồng vị
  5. Thành phần hồ sơ phóng xạ (đối với nguồn phóng xạ) và các thông số kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị bức xạ); vii) Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (nếu có); chứng chỉ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ của nhà sản xuất; viii) Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp; ix) Chứng chỉ đã được đào tạo về an toàn bức xạ (nếu có), các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ; x) Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định; xi) Chứng chỉ nhân viên bức xạ (Áp dụng theo Điều 28 của Luật Năng lượng nguyên tử). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phí thẩm định để cấp giấy phép hoạt động chụp ảnh bức 1. xạ công nghiệp Kết xuất ra file pdf
  6. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn