Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí thẩm định để cấp 1.500.000 đồng/1 Quyết định số 38/QĐ-BTC
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định giấy phép thiết bị ngày... Quyết định số 38/QĐ-BTC 2. Lệ phí cấp giấy phép: 100.000 đồng ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang bị X-quang chẩn đoán trong y tế 1. chẩn đoán trong y tế nộp hồ sơ cho Sở nộp hồ sơ cho Sở Khoa học và Khoa học và Công nghệ địa phương Công nghệ địa phương - Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: Sở Khoa học và Công nghệ xem 2. + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).
  3. Tên bước Mô tả bước + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- 1. quang chẩn đoán trong y tế); 2. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ; 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ; 4. Phiếu khai báo nguồn bức xạ; Bản đánh giá an toàn bức xạ có các nội dung được quy định tại Mục VII, 5. Phần II Thông tư 05/2006.
  4. Thành phần hồ sơ Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm: i) Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh; ii) Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với các phòng đặt nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ, các tính toán che chắn đối với các phòng này; iii) Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có); v) Giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ (nếu có); vi) Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (nếu có); chứng chỉ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ của nhà sản xuất; v) Quyết 6. định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp; vi) Chứng chỉ đã được đào tạo về an toàn bức xạ (nếu có), các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ; vii) Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công Thông tư 05/2006/TT- 1. việc bức xạ BKHCN Ng...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức Thông tư 05/2006/TT- 2. xạ BKHCN Ng... Thông tư 05/2006/TT- 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ BKHCN Ng... Thông tư 05/2006/TT- 4. Phiếu khai báo các nguồn bức xạ BKHCN Ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn