Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ ) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Nguồn bức xạ thuộc 300.000 đồng/1 Quyết định số 38/QĐ-BTC 1. nhóm 1: nguồn ngày...
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Nguồn bức xạ thuộc 600.000 đồng/1 Quyết định số 38/QĐ-BTC 2. nhóm 2 nguồn ngày... Nguồn bức xạ thuộc 1.200.000 đồng/1 Quyết định số 38/QĐ-BTC 3. nhóm 3 nguồn ngày... Quyết định số 38/QĐ-BTC 4. Lệ phí cấp phép 100.000 đồng ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu chất xuất khẩu chất phóng xạ nộp 1. phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. và hạt nhân.
  3. Tên bước Mô tả bước - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ chức phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu, thẩm định xuất khẩu chất phóng xạ). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. 2. Phiếu khai báo các nguồn bức xạ Bản đánh giá an toàn bức xạ, gồm những nội dung sau: phân tích năng lực 3. của cơ sở nhận hoặc sở hữu nguồn bức xạ, điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ; chứng chỉ về nguồn bức xạ của nhà sản xuất và cơ quan
  4. Thành phần hồ sơ có thẩm quyền của nước sản xuất cấp, tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng nguồn bức xạ (đối với nguồn phóng xạ hở hoặc nguồn phóng xạ kín có chu kỳ bán rã nhỏ hơn 6 tháng không cần chứng chỉ khi xin nhập khẩu nhưng phải gửi chứng chỉ này đến cơ quan có thẩm quyền sau khi đã nhập về); hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có), kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh của cơ sở làm dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. 05/2006/TT- BKHCN... Thông tư số 2. Phiếu khai báo các nguồn bức xạ 05/2006/TT- BKHCN... 3. Bản đánh giá an toàn bức xạ, gồm những nội dung sau: phân tích năng lực của cơ sở nhận hoặc sở hữu nguồn
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định bức xạ, điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ; chứng chỉ về nguồn bức xạ của nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp, tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng nguồn bức xạ (đối với nguồn phóng xạ hở hoặc nguồn phóng xạ kín có chu kỳ bán rã nhỏ hơn 6 tháng không cần chứng chỉ khi xin nhập khẩu nhưng phải gửi chứng chỉ này đến cơ quan có thẩm quyền sau khi đã nhập về); hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có), kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh của cơ sở làm dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn