Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ ) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định để cấp giấy phép sử Quyết định số 38/QĐ- 1. dụng nguồn bức xạ trong các hoạt BTC ngày... động công nghiệp, thăm dò khác
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1.000.000 Quyết định số 38/QĐ- 2. Đánh dấu đồng vị đồng/1 địa BTC ngày... điểm Phí thẩm định để cấp giấy phép sử Quyết định số 38/QĐ- 3. dụng nguồn bức xạ trong y tế BTC ngày... 5.000.000 Quyết định số 38/QĐ- 4. Y học hạt nhân đồng/1 cơ sở BTC ngày... 1.500.000 Quyết định số 38/QĐ- 5. Nguồn bức xạ trong y tế khác đồng/1 nguồn BTC ngày... Phí thẩm định để cấp giấy phép nghiên cứu và đào tạo chuyên Quyết định số 38/QĐ- 6. ngành bức xạ, hạt nhân có sử dụng BTC ngày... nguồn bức xạ 2.500.000 Quyết định số 38/QĐ- 7. Nguồn bức xạ thuộc nhóm 1 đồng/1 cơ sở BTC ngày...
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 5.000.000 Quyết định số 38/QĐ- 8. Nguồn bức xạ thuộc nhóm 2 đồng/1 cơ sở BTC ngày... 10.000.000 Quyết định số 38/QĐ- 9. Nguồn bức xạ thuộc nhóm 3 đồng/1 cơ sở BTC ngày... Quyết định số 38/QĐ- 10. Lệ phí cấp giấy phép 100.000 đồng BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân lưu giữ, sử Tổ chức, cá nhân lưu giữ, sử dụng chất dụng chất phóng xạ nộp hồ sơ 1. phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ cho Cục An toàn bức xạ và và hạt nhân. hạt nhân.
  4. Tên bước Mô tả bước - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ phép tiến hành công việc bức xạ (lưu giữ, sử chức thẩm định dụng chất phóng xạ). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 2. Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
  5. Thành phần hồ sơ 4. Phiếu khai báo nguồn bức xạ Bản đánh giá an toàn bức xạ có các nội dung được quy định tại Mục VII, 5. Phần II Thông tư 05/2006 Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm: i) Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh; ii) Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với các phòng đặt nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ, các tính toán che chắn đối với các phòng này; iii) Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với kho lưu giữ chất thải phóng xạ, địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ; iv) Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có); v) Giấy đăng ký địa điểm cất giữ chất thải phóng xạ (nếu có); vi) Lý lịch nguồn bức xạ; trường hợp lý lịch nguồn bức xạ bị mất hoặc bị thất lạc, tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại hoạt độ, tên đồng vị 6. phóng xạ (đối với nguồn phóng xạ) và các thông số kỹ thuật của thiết bị (đối với thiết bị bức xạ); vii) Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (nếu có); chứng chỉ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ của nhà sản xuất; viii) Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp; ĩ) Chứng chỉ đã được đào tạo về an toàn bức xạ (nếu có), các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ; x) Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định; xi) Chứng
  6. Thành phần hồ sơ chỉ nhân viên bức xạ (Áp dụng theo Điều 28 của Luật Năng lượng nguyên tử). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công Thông tư 05/2006/TT- 1. việc bức xạ BKHCN Ng... Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức Thông tư 05/2006/TT- 2. xạ BKHCN Ng... Thông tư 05/2006/TT- 3. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ BKHCN Ng... Thông tư 05/2006/TT- 4. Phiếu khai báo các nguồn bức xạ BKHCN Ng...
  7. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn