Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định để cấp phép Quyết định số 38/QĐ- 1. vận chuyển nguồn phóng xạ BTC ngày... Nguồn phóng xạ thuộc nhóm 150.000 đồng/1 Quyết định số 38/QĐ- 2. 1 kiện hàng BTC ngày...
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Nguồn phóng xạ thuộc nhóm 300.000 đồng/1 Quyết định số 38/QĐ- 3. 2 kiện hàng BTC ngày... Nguồn phóng xạ thuộc nhóm 600.000 đồng/1 Quyết định số 38/QĐ- 4. 3 kiện hàng BTC ngày... Phí thẩm định để cấp phép 3.000.000 Quyết định số 38/QĐ- 5. vận chuyển chất thải phóng xạ đồng/1 cơ sở BTC ngày... Quyết định số 38/QĐ- 6. Lệ phí cấp giấy phép 100.000 đồng BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân đóng gói, vận chuyển vật Tổ chức, cá nhân đóng gói, 1. liệu phóng xạ nộp hồ sơ cho Cục An toàn vận chuyển vật liệu phóng xạ bức xạ và hạt nhân nộp hồ sơ cho Cục An toàn
  3. Tên bước Mô tả bước bức xạ và hạt nhân - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy 2. nhân xem xét hồ sơ và tổ chức phép tiến hành công việc bức xạ (đóng gói, thẩm định: vận chuyển vật liệu phóng xạ). + Trong trường hợp không cấp giấy phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 2. Phiếu khai báo các nguồn bức xạ (Phiếu khai báo chất thải phóng xạ); 3. Bản phân tích an toàn điều kiện đóng gói, vận chuyển
  4. Thành phần hồ sơ 4. Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh 5. Kế hoạch ứng phó sự cố Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công Thông tư 05/2006/TT- 1. việc bức xạ BKHCN Ng... Thông tư 05/2006/TT- 2. Phiếu khai báo các nguồn bức xạ BKHCN Ng... Thông tư 05/2006/TT- 3. Phiếu khai báo chất thải phóng xạ BKHCN Ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn