Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động 40.000 Thông tư số 47/2005/TT- 1. bến thuỷ nội địa. đồng BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu thoả mãn 2. Giải quyết các điều kiện quy định thì cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa; 2. Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản 3. lý đường thuỷ nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và 4. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi); Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy 5. định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến Quyết định số 07/2005/QĐ- 1. thuỷ nội địa BGTV... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Bến thuỷ nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy Quyết định số 1. hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường 07/2005/QĐ-BGTV... thuỷ nội địa, vị trí bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi; Vùng nước cảng, bến không chồng lấn với luồng Quyết định số 2. chạy tầu thuyền; 07/2005/QĐ-BGTV... Công trình cầu đảm bảo điều kiện an toàn, luồng vào Quyết định số 3. cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật 07/2005/QĐ-BGTV... theo quy định;
  5. Nội dung Văn bản qui định Quyết định số 4. Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định; 07/2005/QĐ-BGTV... Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an Quyết định số 5. toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng 07/2005/QĐ-BGTV... hoặc sức chịu lực của công trình bến; Đối với bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài Quyết định số 6. các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định 07/2005/QĐ-BGTV... của pháp luật liên quan đối với hàng nguy hiểm; Đối với bến hành khách phải có cầu cho hành khách Quyết định số 7. lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và 07/2005/QĐ-BGTV... bảng niêm yết giá vé;
nguon tai.lieu . vn