Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy khai báo vật liệu hạt nhân. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp phiếu khai báo vật liệu hạt nhân Nộp phiếu khai báo vật liệu hạt nhân 1. cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 2. - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét phiếu khai báo:
  2. Tên bước Mô tả bước xét phiếu khai báo + Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thông tin (nếu có); + Cấp Giấy xác nhận đã khai báo Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu khai báo vật liệu hạt nhân Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phiếu khai báo vật liệu hạt nhân (chờ văn bản hướng 1. dẫn). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  3. Mẫu 09/ATBX-CP TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT GIA HẠN GIẤY PHÉP NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:....... ------------------------------------------------------------------------ ------------- ....., ngày.... tháng... năm.... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ, GIẤY PHÉP Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ....) Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ....) cấp lại Giấy đăng ký Giấy phép (Tên giấy đăng ký, giấy phép) được cấp ngày: cơ quan cấp:
  4. có thời hạn đến ngày: 1. Tên cơ sở bức xạ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép) Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: 2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ: Chức vụ: Giới tính: Nam (Nữ) 3. Lý do xin cấp lại: 4. Các hồ sơ kèm theo: (1) (2) (3) ........... (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép. NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn