Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (trừ dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:(chờ văn bản hướng dẫn). Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Có (Chờ văn bản hướng dẫn). Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp - Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 1. trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử nguyên tử (trừ dịch vụ kiểm tra (trừ dịch vụ kiểm tra thiết bị X- thiết bị X-quang y tế) nộp hồ sơ quang y tế) nộp hồ sơ cho Cục An cho Cục An toàn bức xạ và hạt
  3. Tên bước Mô tả bước nhân. toàn bức xạ và hạt nhân. - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hạt nhân cấp giấy đăng ký hoạt 2. xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng định lượng nguyên tử. + Trong trường hợp không cấp giấy đăng ký, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên 1. tử; 2. Danh sách nhân viên bức xạ thực hiện dịch vụ; 3. Bản sao văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc; Danh sách các thiết bị đo, thiết bị hiệu chuẩn và bản sao chứng chỉ 4. kiểm chuẩn của các thiết bị; Bản phân tích an toàn quy trình triển khai các dịch vụ (đối với dịch vụ 5. có liên quan đến nguồn bức xạ); 6. Các quy định về bảo đảm chất lượng, quy trình kiểm tra chất lượng;
  5. Thành phần hồ sơ 7. Mẫu phiếu trả kết quả của việc thực hiện dịch vụ. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu đơn đề nghị cấp giấy đăng ký hoạt động CV số 134/BKHCN- 1. dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên ATBXHN Thực h... tử Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn