Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (kiểm tra thiết bị X-quang y tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Có (chờ văn bản hướng dẫn). Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân có yêu cầu - Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giấy giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ 1. hỗ trợ ứng dụng năng lượng ứng dụng năng lượng nguyên tử nguyên tử (dịch vụ kiểm tra thiết (dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y bị X-quang y tế) nộp hồ sơ cho tế) nộp hồ sơ cho Cục An toàn bức
  3. Tên bước Mô tả bước Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. xạ và hạt nhân. - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hạt nhân cấp giấy đăng ký hoạt 2. xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng định: lượng nguyên tử (dịch vụ kiểm tra thiết bị X-quang y tế). + Trong trường hợp không cấp giấy đăng ký, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị công nhận khả năng kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán y 1. tế / cấp Giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ; 2. Phiếu khai báo thiết bị kiểm tra; 3. Phiếu khai báo nhân viên kiểm tra; Báo cáo chương trình bảo đảm chất lượng hoạt động kiểm tra thiết bị X 4. quang chẩn đoán y tế; Bản sao các văn bản, tài liệu sau: i) Quyết định thành lập Cơ sở hoặc Giấy phép kinh doanh; ii) Văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ và chứng 5. chỉ đào tạo về kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế và an toàn bức xạ của các nhân viên kiểm tra;
  5. Thành phần hồ sơ 6. Chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra còn hiệu lực. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị công nhận khả năng kiểm tra thiết Quyết định số 1. bị X-quang chẩn đoán y tế / cấp Giấy phép 32/2007/QĐ-BKHC... dịch vụ an toàn bức xạ Quyết định số 2. Phiếu khai báo thiết bị kiểm tra 32/2007/QĐ-BKHC... Quyết định số 3. Phiếu khai báo nhân viên kiểm tra 32/2007/QĐ-BKHC...
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo chương trình bảo đảm chất lượng hoạt Quyết định số 4. động kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế 32/2007/QĐ-BKHC... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn