Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời hạn xử lý hồ sơ: 01 tháng Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ 300.000 Thông tư số 22/2009/TT- 1. chức giám định sở hữu công nghiệp đồng BTC n... Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận tổ chức 150.000 Thông tư số 22/2009/TT- 2. giám định sở hữu công nghiệp đồng BTC n... Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định sở hữu 150.000 Thông tư số 22/2009/TT- 3. công nghiệp đồng BTC n... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Tiếp nhận 1. Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng ại diện của Cục tại TP. Hồ hồ sơ Chí Minh và Đà Nẵng. - Trường hợp Hồ sơ đáp ứng các quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ/Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp; -Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ/Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ra Thẩm định 2. thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ/Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (nêu rõ lý do). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu); 2. Bản sao Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ (có công chứng); 3. Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên
  3. Thành phần hồ sơ sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (có công chứng); 4. Chứng từ nộp phí, lệ phí. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận Tổ chức đủ điều Thông tư số 01/2008/TT- 1. kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp BKHCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện thành lập Tổ chức giám định: - Có ít nhất 02 thành viên có Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp; - Nghị định số 1. Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật 105/2006/NĐ-CP n... có liên quan.
  4. Nội dung Văn bản qui định TỜ KHAI DẤU NHẬN ĐƠN YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN (Dành cho cán bộ nhận đơn) TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Kính gửi: [Cơ quan cấp Giấy chứng nhận] [Địa chỉ cơ quan cấp Giấy chứng nhận] Tổ chức dưới đây yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 1 TỔ CHỨC YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Tên đầy đủ: Địa chỉ: Điện thoại: 2 NỘI DUNG YÊU CẦU Cấp Giấy chứng nhận lần đầu Cấp lại Giấy chứng nhận Số Giấy chứng nhận đã cấp: Lý do cấp lại: Giấy chứng nhận bị mất Giấy chứng nhận bị lỗi Giấy chứng nhận bị hỏng Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận 3 DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC Stt Họ và tên Số Thẻ giám định Chuyên ngành viên 4 CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN KIỂM TRA DANH MỤC TÀI Tờ khai theo mẫu LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn) Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên thuộc tổ chức Cán bộ nhận đơn (ký và ghi rõ họ tên) Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất) Chứng từ nộp phí, lệ phí (trừ trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận) Chú thích: Trong Tờ khai này người khai đơn đánh dấu “x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp; Trường hợp yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN thì chỉ phải khai những thông tin liên quan đến lý do yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận.
  5. CAM KẾT CỦA NGƯỜI KHAI ĐƠN Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khai tại: ………… ngày … tháng … năm … Chữ ký, họ tên người khai đơn (ghi rõ chức vụ và đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn