Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Khoa học và Công nghệ (đối với công nghệ không thuộc trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đăng ký) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và phí thẩm định đề nghị chấp thuận 1. chuyển giao công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ) tổ chức thẩm định hồ sơ: + Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu theo những quy định 2. hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản chấp thuận chuyển giao công nghệ. + Trong trường hợp không chấp thuận chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ; Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng 2. tiếng Việt và tiếng nước ngoài;
  3. Thành phần hồ sơ Văn bản về tư cách pháp lý của bên đề nghị: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư 3. hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép phù hợp ngành nghề được hoạt động; Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp 4. đồng; Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với 5. hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước); Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục 6. đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ). Số bộ hồ sơ: 03 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao Nghị định số 133/2008/NĐ- 1. công nghệ CP c...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Đối với chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp nhận công nghệ phải có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc sử dụng công nghệ tiếp nhận; có đủ điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực đủ trình độ để tiếp nhận, vận Luật Chuyển giao 1. hành công nghệ một cách an toàn và phải chấp hành công nghệ nghiêm chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. - Đối với công nghệ chuyển giao từ Việt Nam ra nước ngoài: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển giao công nghệ phải bảo đảm không gây phương hại đến lợi ích quốc gia. Nghị định số 133/2008/NĐ-CP c...
nguon tai.lieu . vn