Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hoạt động khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của Bộ Tài chính (đang 1. xây dựng văn bản hướng dẫn) Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và phí thẩm định đề nghị cấp 1. Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ) tổ chức xem xét hồ sơ: + Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu theo những quy định hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 2. Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ. + Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ 1. (theo mẫu); Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ 2. bổ sung, sửa đổi bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; Văn bản về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng: bản sao 3. Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép phù hợp ngành nghề được hoạt động; Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên ký tên trong 4. hợp đồng; Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối 5. với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước); 6. Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện
  4. Thành phần hồ sơ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ). Số bộ hồ sơ: 03 bộ Hồ sơ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp Nghị định số 1. đồng chuyển giao công nghệ 133/2008/NĐ-CP c... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn