Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp chứng chỉ quy hoạch/điều chỉnh chứng chỉ quy hoạch đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ quy hoạch. Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình gửi công văn đề nghị Ban 1. cấp Chứng chỉ quy hoạch/điều chỉnh Chứng chỉ quy hoạch.
  2. Tên bước Mô tả bước Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường kiểm tra và trình Trưởng 2. Ban ký cấp Chứng chỉ quy hoạch. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch/điều chỉnh chứng chỉ quy hoạch; Số bộ hồ sơ: 01 bản gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ng...
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đơn vị tư vấn có đủ năng lực trình độ và được chọn là 1. đơn vị lập đồ án quy hoạch chi tiết.
  4. Mẫu Đơn xin cấp Chứng chỉ quy hoạch (Ban hành kèm theo Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ QUY HOẠCH Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc 1- Tên đơn vị:............................... .................................................................. Địa chỉ:............................... .................................................................... Quận (huyện):.........tỉnh (thành phố)............... Nước...... ....................................... Điện thoại:........................... FAX..................... ..................................... 2- Xin thoả thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch để lập dự án đầu tư xây dựng công trình................................... ................................................................... Tại địa điểm:........................................................................................................... Nguồn gốc và hiện trạng:........................................................................................ 3- Ý định đầu tư: Chức năng công trình:............................................................................................. Quy mô xây dựng (tổng diện tích sàn xây dựng (m2)............. ......................
  5. Sản phẩm ....................................................... ..................................... Chiều cao dự kiến:............................................... ..................................... Nhu cầu sử dụng đất (m2)................................... ...................................... Nhu cầu sử dụng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị............... + Cấp điện:.....................KW + Cấp nước:...................m3/h + Nước thải: :...................m3/h + Yêu cầu viễn thông: + Chỗ đỗ xe ôtô:............. chiếc + Lối ra vào:.................. + Chất thải và định lượng chất thải:............................. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước Việt Nam về quy hoạch xây dựng. ...ngày......tháng...năm 200........ CƠ QUAN TRÌNH (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn