Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Có (chờ văn bản hướng dẫn). Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp - Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X- người phụ trách an toàn cơ sở X- 1. quang chẩn đoán trong y tế) nộp quang chẩn đoán trong y tế) nộp hồ hồ sơ cho Cục An toàn bức xạ và sơ cho Cục An toàn bức xạ và hạt hạt nhân. nhân. - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm 2. xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp chứng chỉ nhân viên
  3. Tên bước Mô tả bước bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). + Trong trường hợp không cấp chứng chỉ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ 3. Giấy chứng nhận sức khỏe; 4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an
  4. Thành phần hồ sơ toàn bức xạ. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn