Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. (Chờ văn bản hướng dẫn). Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ chứng chỉ nhân viên bức xạ (người (người phụ trách an toàn cơ sở X- phụ trách an toàn cơ sở X-quang 1. quang chẩn đoán trong y tế) nộp chẩn đoán trong y tế) nộp hồ sơ cho hồ sơ cho Sở Khoa học và Công Sở Khoa học và Công nghệ địa nghệ địa phương. phương. Sở Khoa học và Công nghệ xem 2. - Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: xét hồ sơ và tổ chức thẩm định:
  3. Tên bước Mô tả bước + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). + Trong trường hợp không cấp chứng chỉ, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ;
  4. Thành phần hồ sơ 3. Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an 4. toàn bức xạ. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. - Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn