Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng
  2. - Trình tự thực hiện: * Bước 1: Nộp hồ sơ: Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp đó có quyền bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Trình tự, thủ tục bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện theo trình tự, thủ tục bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán. Người được thuê làm kế toán trưởng nếu vi phạm các quy định trong hợp đồng thì bị chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng với cá nhân trực tiếp được thuê hoặc doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán được thuê. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho phòng tổ chức cán bộ của cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý. * Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Phòng tổ chức cán bộ của cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý tiếp nhận và thẩm định hồ sơ (văn bằng chứng chỉ, quá trình công tác, lý lịch cá nhân, ) sau đó chuyển lãnh đạo đơn vị phê duyệt. * Bước 3: Ra quyết định chập thuận: Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý ra quyết định chấp thuận cho đơn vị kế toán chấm dứt thuê người làm kế toán trưởng. - Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc qua đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Văn bản thoả thuận với cấp có thẩm quyền + Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng + Chứng chỉ đăng ký hành nghề kế toán + Hợp đồng chấm dứt thuê kế toán trưởng (đối với trường hợp thuê kế toán trưởng) + Hồ sơ cá nhân của người bãi nhiêm, chấm dứt hợp đồng. * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không quy định - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc được phân cấp, uỷ quyền quyết định . + Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuê người làm kế toán trưởng- người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
nguon tai.lieu . vn