Xem mẫu

 1. th thu t T kh c ph c s c N u ch ng may máy tính rơi vào tình tr ng bo m ch ch "b c cháy", ñĩa c ng ng ng quay, h ñi u hành "ngã qu ” hay ph n m m gián ñi p và virus "thao túng" m i ho t ñ ng c a h th ng... ñ ng v i c u c u b ph n h tr k thu t hay ñưa máy tính ra "b nh vi n", hãy tham kh o bài vi t bên dư i vì bi t ñâu b n s tìm ra ñư c "bí kíp" ñ hóa gi i ñi u phi n toái ñang g p ph i. MÁY TÍNH KHÔNG KH I ð NG • Hình như có ti ng ñ ng kỳ l nào ñó phát ra t máy tính? M t vài âm thanh có th là ñi m báo tr c tr c nghiêm tr ng. N u nghi ng ñĩa c ng c a mình ñang ho t ñ ng trong tr ng thái "nh y cò cò”, bi n pháp an toàn nh t là t t máy tính ngay l p t c. ð xác ñ nh xem ñĩa c ng có ph i là nguyên nhân phát ra các âm thanh trên hay không, b n c n tháo cáp ngu n c a ñĩa này trư c khi b t l i máy tính. N u th ph m chính là ñĩa c ng, bư c k ti p b n c n th c hi n là t i v m t ti n ích có kh năng ñ c ñư c các mã ch n ñoán SMART (Self-Monitoring Analysist and Reporting Technology). D li u SMART có th cho b n bi t chính xác h ng hóc. Hãy tìm ti n ích này t website c a hãng s n xu t ñĩa c ng mà b n ñang s d ng, tham kh o www.ariolic.com/activesmart/low-level-format.html ñ có thêm thông tin chi ti t. • T i sao ti ng n v n t n t i ngay c khi ñã ng t ngu n c a ñĩa c ng? ð n lúc này, dù công vi c s khó khăn hơn do m i th tr nên "mơ h " nhưng chí ít b n cũng có th an tâm r ng d li u v n ñư c an toàn. Khi y, m t bi n pháp "bình dân" nhưng hi u qu ñ tìm ra tr c tr c là s d ng m t ng nghe b ng gi y: b n hãy ñ t m t ñ u vào tai, ñ u còn l i ñ t vào thành ph n nghi ng phát ra ti ng n và chăm chú l ng nghe. • Li u nguyên nhân có ph i do qu t làm mát? N u b n lo ng i v nh ng ti ng ñ ng b t thư ng phát ra t qu t làm mát, hãy s d ng công c mi n phí SpeedFan ñ xác ñ nh xem có ph i qu t làm mát g n trên bo m ch ch quay quá ch m hay không. Vài thành ph n trên bo m ch ch có th "b c cháy" n u chúng không ñư c làm mát hi u qu . ð ng ti c ti n, hãy nhanh chóng thay qu t làm mát m i vì chi phí s ít hơn r t nhi u so v i vi c ph i thay CPU hay bo m ch ch . Ngoài ra, b n cũng có th s d ng ti n ích CPUCool ñ theo dõi "nhi t ñ ” c a h th ng. GIÁM SÁT T C ð QU T LÀM MÁT N u b n nghi ng qu t làm mát hay ñĩa c ng g p s c , hãy th s d ng ti n ích SpeedFan. Ngoài kh năng theo dõi t c ñ c a qu t (trong h u h t máy tính, t c ñ qu t s ñ t t 1.000 ñ n 4.000 vòng quay/phút), Tài li u sưu t m
 2. th thu t SpeedFan còn có th phân tích • Ti ng "bíp" gì v y? N u nghe th y nh ng ti ng bíp d li u SMART c a ñĩa c ng, kéo dài không bình thư ng (hay vài ti ng bíp cùng lúc) nh th b n có th tìm ra nguyên khi v a kh i ñ ng máy tính, thì có th h th ng ñang nhân h ng hóc. c thông báo cho b n bi t m t ñi u gì ñó – và thư ng là tin x u. Trong khi ti ng bíp ng n thư ng xu t hi n ngay trư c quá trình kh i ñ ng máy s thông báo m i th ñã "s n sàng" thì nh ng âm thanh báo l i l i không tuân theo m t quy ñ nh nào: chúng có th khác nhau tùy vào hãng s n xu t BIOS và th nh tho ng còn ñư c thay ñ i b i các nhà s n xu t bo m ch ch . B n c n ph i tra c u ý nghĩa c a t ng ti ng bíp, b ng cách tham kh o tài li u ñi kèm hay trên website c a hãng s n xu t. Ví d , v i máy Dell Dimension XPS Dxxx, m t ti ng bíp ng t quãng và theo sau ñó là 2 ti ng bíp khác thông báo card ñ h a g p s c (có th chưa ñư c g n ñúng v trí ch ng h n). N u không tìm th y thông tin c n thi t t i website c a hãng s n xu t, b n hãy tham kh o BIOS Central (www.bioscentral.com) ñ xem danh sách và ý nghĩa c a t ng ti ng bíp ñư c s p x p th t theo tên hãng s n xu t BIOS. Ngoài ra, m t vài nhà s n xu t (trong ñó có Dell) ñ t các ñèn ch n ñoán m t sau thùng máy, qua ñó có th báo cáo chi ti t hơn nh ng tr c tr c ñang x y ra. Chúng có th khác nhau tùy vào cách thi t k h th ng nhưng ñèn vàng luôn báo hi u nh ng tri u ch ng không t t. M t l n n a, hãy tham kh o website hãng s n xu t ñ có ñư c câu tr l i chính xác nh t. • Tr c tr c thi t b ph n c ng có th ngăn c n quá trình kh i ñ ng không? N u b n trang b thêm thi t b ph n c ng (g n trong) m i, như b nh ch ng h n, thì b n c n ki m tra xem chúng có ñư c l p ñúng v trí không, hay có x y ra hi n tư ng "l ng" k t n i thi t b này hay cáp n i không, cũng có th thi t b ñó b h ng ho c không tương thích v i máy tính. Hãy b t ñ u b ng cách t t máy và ng t ngu n ñi n, ti p ñ t cơ th b ng cách ch m tay vào m t thành ph n b ng kim lo i bên ngoài v máy, sau ñó ti n hành m thùng ra. B n c n ki m tra t t c dây cáp có ñư c n i chính xác không và ñ m b o b nh RAM, các card g n trong ñư c l p ñúng ch . N u c n thi t, b n hãy n tay d c theo chi u dài c a thanh RAM, ho c cũng có th tháo thanh RAM ñó ra và sau ñó g n chúng tr l i. Khi ñã th c hi n xong, n i l i các cáp n i và kh i ñ ng l i máy tính. Th m chí n u thanh RAM ñư c g n ñúng v trí thì b nh h th ng cũng có th là nguyên nhân tr c tr c – do thanh RAM b h ng. Hãy s d ng công c mi n phí Memtest86 (www.memtest86.com) t o m t ñĩa CD kh i ñ ng ñ ki m tra các h ng hóc trên b nh . Công c này th c hi n các ki m tra chi ti t (và có th phát hi n nhi u tr c tr c mà quá trình ki m tra BIOS ñơn gi n thư ng b sót). Trong m t s ít trư ng h p, máy tính không th kh i ñ ng vì x y ra s "xung ñ t" gi a Tài li u sưu t m
 3. th thu t m t thi t b ph n c ng m i và các thành ph n còn l i trong h th ng; hay ch ñơn gi n do thi t b này không ho t ñ ng. Vi c này thư ng x y ra v i các máy tính "ñ i cũ” cũng như v i h u h t vi c nâng c p. ð ki m tra tình tr ng này, hãy g thi t b m i ra và g n tr l i thi t b cũ. N u máy tính v n kh i ñ ng t t, nghĩa là b n g p r c r i v i thi t b m i. Hãy liên h v i nhà s n xu t ñ có ñư c nh ng tr giúp c n thi t. Th nh tho ng, máy tính có th phát ra âm thanh kh i ñ ng bình thư ng (x y ra khi Windows t i màn hình n n) nhưng b n v n không th y gì trên màn hình. ðó là báo hi u cho c card ñ h a và màn hình. Trư c h t, hãy ki m tra cáp n i màn hình có b l ng hay ñ t không, hay các chân (pin) c a card ñ h a có ñư c c m ch t không? N u m i th v n bình thư ng, hãy n i màn hình này v i m t máy tính khác ñ ki m tra. N u màn hình này v n hi n th t t, b n c n tìm m t màn hình t t khác ñ ki m tra l i máy tính nghi ng trư c ñó. N u màn hình ti p t c "t i om" thì b n có th ch c ch n card ñ h a g p s c hay x y ra hi n tư ng l ng k t n i bên trong máy. Khi ñó, hãy t t ñi n máy tính, m thùng máy ra và ki m tra v trí c a card ñ h a. (N u s d ng card ñ h a tích h p và nó ñang g p s c , b n c n thay m i bo m ch ch ). C M BSOD KH I ð NG L I Hãy kh i ñ ng máy tính ch ñ Safe Mode ( n phím ngay sau khi quá trình kh i ñ ng BIOS và ch n Safe Mode t trình ñơn). Nh n ph i chu t lên bi u tư ng My Computer, ch n Properties, nh n vào th Advanced và ch n nút Settings bên dư i m c Startup and Recovery. Sau ñó, b ñánh d u m c Automatically restart và nh n OK ñ k t thúc. Tài li u sưu t m
 4. th thu t • Thông báo xu t hi n trên màn hình và máy tính ngưng kh i ñ ng? N u màn hình kh i ñ ng c a máy tính xu t hi n m t thông báo l i – hay còn ñư c g i là thông báo BIOS Power-On Self Test, hay POST – thì b n có th tra c u ý nghĩa trong tài li u hư ng d n ñi kèm bo m ch ch hay trên website http://www.bioscentral.com/. N u th y thông báo l i "Non-System disk ..." ("Không ph i ñĩa kh i ñ ng ...") và hi n không có ñĩa nào trong ñĩa m m, b n hãy tháo b t kỳ ñĩa c ng nào g n ngoài và l y ñĩa CD ra kh i ñĩa, sau ñó kh i ñ ng l i máy tính. N u tr c tr c v n ti p di n, có l sector kh i ñ ng hay partition kh i ñ ng c a ñĩa c ng b h ng. Ti n ích Partition Table Doctor 3 (39 USD, www.ptdd.com) có th t o l i b ng partition (phân vùng ñĩa c ng), ñây là m t phương thu c h u hi u có th "h i sinh" máy tính g p s c . Chương trình này cung c p dư i d ng t p tin ISO, nên b n có th s d ng ñ t o ñĩa CD kh i ñ ng. • Ph i làm gì khi g p l i màn hình xanh? Máy tính ñang kh i ñ ng b ng nhiên "treo c ng" và xu t hi n m t màn hình xanh v i thông báo ñ i lo i như "STOP: 0x0000021a Fatal System Error", ñây chính là l i "màn hình xanh ch t chóc" (Blue Screen of Death – BSOD) thư ng g p trong Windows. B n có th tìm hi u chi ti t v l i này cũng như cách kh c ph c b ng cách tìm ki m trên web t m t máy tính khác hay gi i mã l i Stop Error (bao g m 10 ký t , ñư c b t ñ u b ng s 0 và ch x) t i website www.updatexp.com/stop-messages.html. Nhưng chuy n gì s x y ra n u Windows ti n hành kh i ñ ng l i ngay khi l i màn hình xanh v a xu t hi n? Có l k sư nào ñó phát tri n Windows XP nghĩ r ng ñ h th ng t kh i ñ ng l i m i khi b "ngã qu ” nhưng l i không lư ng ñ n tình hu ng s c x y ra trong quá trình kh i ñ ng. ði u này có nghĩa là, v i ngư i dùng Windows, máy tính s bư c vào m t vòng l p vô t n c a quá trình "ngã qu ”, kh i ñ ng l i và ti p t c "ngã qu ”. Lúc này, b n s không bao gi ñ c ñư c mã l i hay thông báo l i mà qua ñó có th giúp ngư i dùng bi t ñư c chuy n t i t gì ñang x y ra. May thay, có m t cách d dàng kh c ph c hi n tư ng này ñư c trình bày trong ph n "C m BSOD kh i ñ ng l i". MÁY TÍNH HO T ð NG B T THƯ NG • Windows hay ng d ng thư ng xuyên "ngã qu ”? Bư c ñ u tiên b n c n th c hi n là xác ñ nh xem tr c tr c có thư ng xuyên x y ra không và ghi nh n các hành vi làm h th ng "gãy gánh". Hãy ghi l i trình t các s ki n và n i dung c a b t kỳ thông báo hay h p tho i c nh báo l i nào, r i tìm thông tin v chúng tr c ti p t i website c a hãng s n xu t ph n m m hay thông qua các công c tìm ki m web. M t b n s a l i hay nâng c p cho ph n m m này có kh năng gi i quy t ñư c v n ñ ñang t n t i. Tài li u sưu t m
 5. th thu t Ngoài ra, ti n ích Event Viewer c a Windows ghi l i r t chi ti t v nhi u hi n tư ng "gãy gánh" c a h th ng và các ng d ng khác. Nh n ph i chu t lên bi u tư ng My Computer, ch n Manage.Expand Event Viewer trong khung c a s bên trái và nh n chu t vào m c Application (thông thư ng, ti n ích Event Viewer trong Windows XP ghi nh n 3 lo i s ki n: Application, Security và System). Hãy quan sát nh ng ghi nh n m i nh t, n u có s ki n nào xu t hi n v i bi u tư ng có d u X màu ñ thì ñi u ñó có nghĩa là Windows ñang g p m t s c nghiêm tr ng. N u b n nh n ñúp chu t vào ghi nh n này, m t h p tho i Event Properties v i nhi u thông tin hơn s xu t hi n, dù khó ñ hi u h t ý nghĩa c a chúng. N u b n không th gi i mã chúng, hãy s d ng cơ s d li u Event ID c a Microsoft t i ñ a ch www.microsoft.com/technet/support/ee/ee_advanced.aspx, ho c EventID.Net (www.eventid.net/search.asp) – nơi mà ngư i dùng chép lên ñó nh ng kinh nghi m và gi i pháp tìm ki m nguyên nhân gây l i. V i phí d ch v 9 USD/ 3 tháng, b n có th truy c p m t cách chi ti t toàn b gi i pháp và thông tin h u ích. • Ph n m m d ch ng? N u phát hi n ra trang ch (homepage) trong trình duy t b thay ñ i, các c a s qu ng cáo t ñ ng xu t hi n hay các bi u tư ng xu t hi n "l n x n" trên màn hình n n c a Windows thì g n như ch c ch n máy tính c a b n ñã b nhi m virus hay ph n m m gián ñi p (spyware). Trong trư ng h p này, vi c ch n ñoán cũng chính là s a ch a. Trư c tiên, hãy ti n hành quét virus cho máy tính. N u chưa cài b t kỳ chương trình phòng ch ng virus nào, b n có th s d ng d ch v quét virus tr c tuy n mi n phí Housecall c a Trend Micro (http://housecall.trendmicro.com). N u b n ñã có chương trình quét virus nhưng mu n trang b thêm công c phát hi n spyware mi n phí, hãy t i v ti n ích Microsoft Windows Defender (trư c ñây ñư c bi t v i tên Microsoft Windows AntiSpyware). • Thi t b ngo i vi m t tác d ng? N u b n ñang g p r c r i v i bàn phím và chu t không dây, hay các thi t b nh p khác, trư c h t hãy ki m tra l i pin c a chúng. N u ñó là pin s c, hãy ñ thi t b này có chút ít th i gian ñ "kh i ñ ng" và r i kh i ñ ng l i máy. Nhưng ph i làm sao n u ñó là thi t b dùng dây ho c pin v n t t? Hãy s d ng wizard hư ng d n kh c ph c s c c a Windows: nh n Start -> Control Panel (hay Start -> Control Panel -> Printers and Other Hardware v i ch ñ hi n th Category), ch n Mouse ho c Keyboard; k ñ n, ch n th Hardware và nh n nút Troubleshoot. Ngoài ra, công c ch n ñoán DirectX có th ñánh giá tình tr ng c a thi t b nh p: nh n Start -> Run, gõ vào l nh dxdiag và nh n OK. Sau ñó, ch n th Input ñ xem k t qu ki m tra t t c thi t b nh p ñư c g n vào h th ng. N u c ti n ích tr giúp c a Windows và công c DirectX ñ u không th ñưa ra m t gi i pháp tri t ñ , b n c n dùng m t con chu t hay bàn phím chu n PS/2, sau ñó ñ n website c a hãng s n xu t ñ t i v trình ñi u khi n thi t b m i nh t. Tài li u sưu t m
 6. th thu t • Máy tính phát nh c trong im l ng? Hãy ñ m b o loa máy tính ñư c c p ñi n và n i dây tín hi u m t cách ch c ch n. Ch y ti n ích ki m soát âm lư ng Windows Volume Control (b ng cách ch n Start -> All Programs -> Accessories -> Entertainment -> Volume Control) và xác ñ nh các h p tho i ñánh d u Mute có ñư c ch n hay không, n u có hãy b nh ng ñánh d u này. N u v n ñ cũng chưa ñư c gi i quy t? Hãy ki m tra xem card âm thanh có ñư c ch n ñúng không (m t s máy tính có nhi u thi t b âm thanh). Trong c a s Volume Control, ch n Options.Properties và ñ m b o m c ñư c li t kê trong trình ñơn th xu ng Mixer Device chính là thi t b âm thanh c a b n (b t k ñó là card r i hay tích h p s n trên bo m ch ch ). Ngoài ra, b n cũng nên xem xét vài v n ñ sau: ñ u n i c a tai nghe và loa có ñư c c m ñúng v trí không? Cáp âm thanh có b l ng không? N u b n nghe th y âm thanh b "ng t quãng" khi l c nh ñ u n i c a tai nghe hay loa, thì ñ u n i ñó g n như ñã h ng. N u ñ u c m audio có th tho i mái "l c lư” khi b n c m vào hay tháo ra, thì có l c ng âm thanh trong máy tính ñã b gãy và bi n pháp duy nh t là thay card âm thanh khác (n u ñang dùng card âm thanh tích h p, b n ph i ki m tra xem có còn khe c m tr ng nào trên bo m ch ch hay không). N u ñã cài ñ t ph n c ng hay ph n m m ngay trư c khi s c x y ra, b n c n ph i n p l i trình ñi u khi n thi t b (driver) cho card âm thanh. Hãy tham kh o trên website c a hãng s n xu t hay Windows Update trong m c Optional Hardware ñ ti n hành nâng c p. N u t t c m i c g ng ñ u th t b i, b n có th th s d ng công c System Restore c a Windows XP ñ ñưa máy tính v l i tr ng thái "kh e m nh" trư c ñó. B n ch n Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> System Restore và ch n Restore my computer to an earlier time. Windows s t ñ ng t o các c t m c khôi ph c (t i thi u là m i ngày m t l n), vì th n u System Restore làm vi c (nhưng không ph i lúc nào cũng th !) thì b n có th giúp máy tính quay l i tình tr ng ho t ñ ng t t c a nh ng ngày trư c. MÁY TÍNH CH Y CH M • Dư ng như Windows làm vi c có ph n u o i? Tu i tác không ph i là nguyên nhân chính làm nh hư ng ñ n t c ñ x lý c a m t máy tính: có th h th ng ñang "gánh vác" quá nhi u ng d ng ch y ch ñ n n. Các chương trình "lén lút" hay các ti n trình c a Windows bao g m các ti n ích in n và l p ch m c ñĩa c ng s "chén s ch" tài nguyên CPU và b nh chính. Chúng cũng có th làm cho quá trình kh i ñ ng và t t máy ngày càng "ì ch" hơn. Ti n ích MSConfig (ch n Start.Run và gõ vào l nh msconfig) s li t kê danh sách m t s ng d ng ñư c n p trong quá trình kh i ñ ng, tuy nhiên danh sách này chưa th t hoàn ch nh. Thay vào ñó, hãy s d ng ti n ích mi n phí StartupList có kh năng li t kê t t c chương trình ñư c kh i ñ ng cùng v i Windows. Ngoài ra, ti n ích Autoruns c a hãng Sysinternals không nh ng có th nh n d ng các ng d ng t kh i ñ ng mà còn có kh năng vô hi u hóa chúng. ð giành l i tài nguyên c a h th ng, hãy ñóng, xóa ho c gi u các applet trên khay h th ng mà b n không c n. V v n ñ này, b n nên tham kh o m c "Thanh l c Desktop và menu" trong bài vi t "Thu n ph c Windows" (ID: A0410_92). Tài li u sưu t m
 7. th thu t D N D P VÀ TĂNG T C TRÌNH ðƠN Ví d , v i vài applet, b n ch c n nh n ph i NG C NH chu t lên bi u tư ng trên khay h th ng và ch n Options hay Properties. Sau ñó, b Hãy ti n hành quét Registry c a Windows ñánh d u tương ng v i tùy ch n Place b ng công c ShellExView. Khi ti n ích icon in the taskbar hay m c có ý nghĩa này th c hi n xong, hãy s p x p danh sách tương ñương. ð xem danh sách t t c có ñư c theo d ng Type. L n lư t, ch n chương trình ñang ch y trên h th ng, b n m t trình ñơn ng c nh trong danh sách và nh n chu t vào nhãn Processes trong ti n n phím ñ vô hi u hóa chúng. Sau ích Task Manager. Tương ng v i m i ñó, hãy thu nh t i ña (minimize) c a s chương trình là dung lư ng b nh s c a chương trình này và nh n ph i chu t lên d ng, giá tr càng cao thì càng không t t. màn hình n n c a Windows ñ xem trình ð ngưng m t chương trình trong Task ñơn ng c nh m ra nhanh hơn không. N u Manager, nh n chu t lên tên chương trình chưa hài lòng, ti p t c th c hi n công vi c ñó và nh n vào nút End Process. Tuy nhiên, như trên cho các m c còn l i trong danh v n ñ ñ t ra ñây là b n không th xác sách. ñ nh ñư c chương trình này có nhi m v gì? Ti n ích mi n phí Quick Access InfoBar s ñ t m t bi u tư ng vào c nh m i chương trình ñang ch y trong Task Manager, b n hãy nh n chu t lên bi u tư ng ñó ñ bi t ñây là chương trình gì và có an toàn không n u b n ti n hành ch m d t ho t ñ ng c a nó. • G p r c r i v ñ h a khi xem phim ho c chơi game? Trư c h t, hãy ñ m b o b n ñang s d ng driver m i nh t cho card ñ h a. Vi c làm tư ng ch ng như ñơn gi n này thư ng s a ñư c nhi u tr c tr c ñ i v i card ñ h a. B n có th tìm ñư c các driver m i nh t t i website c a nVidia hay ATI, và driver t i 2 website này thư ng m i hơn so v i phiên b n ñư c nhà s n xu t card ñ h a cung c p. Tuy nhiên, card ñ h a trên máy tính xách tay là trư ng h p ngo i l , b n c n liên h v i hãng s n xu t máy tính ñ ñư c tr giúp c th . B n cũng có th th c hi n vài ki m tra cơ b n thi t b ñ h a b ng cách s d ng ti n ích ch n ñoán DirectX. T i nhãn Display (nh n Start.Run, gõ vào l nh dxdiag và nh n OK), th c hi n c ki m tra DirectDraw và Direct3D ñ xác ñ nh có tr c tr c gì v driver, hay có gì ñó ñư c cài ñ t không chính xác không. Hãy ñ t t c ki m tra hoàn t t và tham kh o k t qu ph n h p tho i Notes bên dư i. N u tr c tr c v n "c ng ñ u" ti p di n, hãy s d ng Task Manager ( n t h p phím - - ) ñ ñóng t t c chương trình và tác v ch y ch ñ n n trư c Tài li u sưu t m
 8. th thu t khi xem phim hay chơi game. N u bi n pháp này có th gi i quy t ñư c thì hãy nghĩ ñ n vi c b sung b nh RAM cho máy tính. Tương t , b n nên s p x p l i các t p tin ñang n m "t tán" b ng cách th c hi n d n (defrag) ñĩa c ng – cách này s giúp vi c xem các t p tin video dung lư ng l n mư t mà hơn. ð th c hi n d n ñĩa, b n ch n Start -> All Programs -> Accessories -> System Tools -> Disk Defragmenter. Ngoài ra, b n có th th nhi u ki m tra khác như hư ng d n t i ñ a ch http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,115049,pg,9,findid,52594,00.asp. • Trình ñơn ng c nh ñáp ng ch m? Hi n tư ng này không ph i do ph n m m ñ c h i (malware) gây ra, mà do ti n ích b sung Windows ñư c vi t quá t i. Trình ñơn ng c nh là m t d ng c a ti n ích b sung (shell extension) cho Windows. Hãy s d ng công c mi n phí NirSoft ShellExView ñ vô hi u hóa ti n ích b sung cho Windows. Sau khi c m nh ng ti n ích t i, trình ñơn ng c nh s tr l i tr ng thái nhanh nh n v n có. • Vi c ghi ñĩa CD/DVD di n ra ch m hay d ng l i trư c khi hoàn t t? Có l , CPU ñang g p ph i tình tr ng quá t i. Trư c khi ti n hành ghi ñĩa, hãy m ti n ích Task Manager và ch n th Tab. Quan sát bi u ñ ñ xem m c ñ s d ng CPU có ñ t m c 100% trong khi ghi ñĩa hay không. Hãy th ñóng m t s ng d ng, như ti n ích phòng ch ng virus/spyware và công c l p ch m c tìm ki m trên máy tính c a Google, Yahoo hay các hãng khác. Nên nh kh i ñ ng l i ti n ích phòng ch ng virus ngay sau khi th c hi n ghi ñĩa xong. Ngoài ra, b n có th tham kh o nhi u thông tin v th thu t ghi ñĩa cũng như ñ nh d ng video t i website Video-Help.com. GI I MÃ EVENT ID TR C TUY N Các mã Event ID báo cho ngư i dùng nguyên nhân s c ñư c ghi l i trong ti n ích Event Viewer c a Windows, tuy nhiên chúng h u như r t khó hi u. EventID.net s ch cho b n bi t chuy n gì ñang x y ra. Nh p mã Event ID vào bi u m u trên website này và b n s th y m t trang web li t kê t t c nh ng gì ngư i dùng khác chia s v l i này, bên c nh ñó là cách gi i quy t. Tài li u sưu t m
 9. th thu t M NG M T K T N I • Máy tính và thi t b ngo i vi không tìm th y m ng? N u k t n i Internet băng r ng không ho t ñ ng (do modem m t k t n i), hãy th t t r i b t l i ñi n c p cho modem. Cách này thư ng có th gi i quy t ñư c tr c tr c. N u có s d ng thi t b m ng như router hay hub k t n i v i modem, b n c n th c hi n thao tác như trên cho modem trư c, r i sau ñó th c hi n cho các thi t b này. • Máy in m ng không ho t ñ ng? Trư c h t, hãy ñ m b o b n ñã th c hi n chia s máy in. Nh n Start.Control Panel và ch n Printers and Faxes. Nh n ph i chu t lên máy in c n chia s , r i ch n Sharing. th Sharing, nh n Share Name và gõ vào tên máy in. Lưu ý, n u máy in ñư c g n vào m t máy tính n i m ng thì b n c n luôn b t máy tính này. Ho c ñ gi m chi phí tr ti n ñi n, b n có th trang b m t print server (có giá t 30 ñ n 50 USD), giúp k t n i tr c ti p máy in v i h th ng m ng. • K t n i m ng "ch p ch n"? N u m ng ch y quá ch m, hay th m chí không làm vi c, trư c h t b n c n s d ng tính năng gi i quy t s c m ng c a Windows XP: nh n Start - > Help and Support, và bên dư i m c Pick a Help topic nh n Networking and the Web, r i sau ñó ch n Fixing network or Web problems, và cu i cùng ch n Home and Small Office Networking Troubleshooter. Tính năng này s h i b n m t lo t câu h i ñ giúp ch ra tr c tr c, khi b n ñã th c hi n xong ph n tr l i, máy tính s ch y m t chương trình ch n ñoán ñ ch ra ngu n g c c a s c . • Máy tính xách tay khó k t n i vào m ng Wi-Fi? Trư c h t, hãy ñ m b o m ng không b "k t" b i nh ng d li u khác. Ho c hãy tìm xem có thi t b nào k t n i vào m ng ñang th c hi n t i v nh c và phim không? Nh ng vi c này có th làm gi m t c ñ k t n i m ng c a máy tính b n. Th m chí, m t s thi t b s d ng sóng radio cũng có th Tài li u sưu t m
 10. th thu t gây nên tình tr ng tương t và ti n ích Netstumbler s giúp b n kh c ph c tr c tr c này. Ti n ích có kh năng ki m tra nhi u ngu n phát sóng, t thi t b gia d ng như lò viba hay ñi n tho i cordless. NetStumbler cũng có th dò ra t t c m ng không dây có trong khu v c s d ng chung kênh t n s v i b n, thông báo ñ m nh y u c a t ng ngu n phát và giúp tìm ra m t m ng không dây công c ng mi n phí. Băng t n 2,4Ghz có 3 kênh không trùng nhau là 1, 6 và 11, b n nên ch n kênh nào ít ngư i dùng nh t. Ngoài ra, b n cũng c n ki m tra l i tín hi u t máy tính xách tay c a mình. N u có th , b n c n di chuy n l i g n ngu n phát sóng hơn. • K t n i Wi-Fi ch m? Có th ai ñó ñang "xài ké” m ng không dây c a b n ñ truy c p Internet. Gi i pháp c n th c hi n ngay là kích ho t tính năng b o m t c a gateway không dây. ði u này ñòi h i b n ph i th c hi n vài tác v như thay ñ i m t kh u m c ñ nh c a gateway, kích ho t tính năng mã hóa WPA PreShared Key. Các bư c cài ñ t b o m t này có th khác nhau tùy vào hãng s n xu t, tuy nhiên b n s nh n ñư c nh ng hư ng d n chi ti t t i website GetNetWise (http://spotlight.getnetwise.org/wireless/wifitips/). Ngoài ra, b n cũng có th c p nh t tính năng b o m t b ng cách nâng c p firmware cho thi t b không dây, tham kh o hư ng d n t i ñây. • Tư ng l a có v n ñ ? Ph n m m tư ng l a th nh tho ng s ngăn c n chương trình mà b n mu n s d ng ñ truy xu t Internet. B n có th vô tình nh n chu t vào tùy ch n "Keep blocking this program" (n u s d ng ph n m m Windows Firewall) hay "Block" (v i ph n m m tư ng l a c a ZoneAlarm) thay vì "Unblock the program" hay "Allow" l n ñ u tiên ch y chương trình này. ð kh c ph c l i này v i Windows Firewall, ch n Start -> Run, gõ vào l nh wscui.cpl và nh n OK. Sau ñó, nh n ti p vào m c Windows Firewall, ch n th Exceptions và r i nh n Add Programs. Ti p ñ n, ch n các ng d ng mà b n mu n tính năng tư ng l a b qua vi c ki n tra t danh sách có s n, hay nh n Browse ñ xác ñ nh chúng. V i ZoneAlarm, nh n ñúp chu t vào bi u tư ng ZA trên khay h th ng, ch n Program Control Program khung c a s bên trái và nh n vào th Programs. Cu n qua danh sách ñ tìm ra chương trình c n s d ng, và n u b n th y m t d u X màu ñ bên c nh bi u tư ng c a chương trình này, hãy nh n chu t lên ñó và ch n Allow t trình ñơn th xu ng. KI M TRA SÓNG WI-FI V I NETSTUMBLER NetStumbler có th thông báo cho b n bi t sóng radio có nh hư ng ñ n gateway không dây hay không. Hãy lưu ý ñ n ch s SNR (signal-to-noise): nhi u càng cao thì giá tr SNR càng th p và v n ñ này có th do m t gateway không dây g n ñó s d ng cùng kênh (channel) v i thi t b gateway c a b n. Tài li u sưu t m
 11. th thu t Tài li u sưu t m