Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com M cL c Thi t K : Nguy n Anh Tú 1
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TT Tiêu ð Trang 1 Gi i Thoát Home Page 3 2 T ñ ng t i hình nh trên m ng v i GoogleGrab 4 3 Ph c h i Message Archive c a Yahoo Messenger 6 4 "Lính gác" cho Internet Explorer 8 5 Ph n m m tìm và download file MP3 10 6 Ki m tra b o m t v i MBSA 2.0 12 7 POP3 Password Salvation 1.0 15 8 Qu n lý Internet gia ñình b ng iNet Protector 17 9 OnlineLive 4.4 (OLL4.4) - trình phát TV và radio tr c tuy n 20 10 M t phút thư giãn v i Face On Body 2.1.3 21 11 Nh ng ph n m m mi n phí h u ích cho Windows 24 12 Tách h và tên trong cùng m t c t trên b ng tính Excel 28 Gi i thoát Home Page 2
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Trong quá trình truy c p internet ñ tìm ki m thông tin hay download tài li u có r t nhi u máy tính b nhi m các lo i virus có ch c năng thi t l p homepage c a trình duy t web ñ n m t site l và không cho phép chúng ta thay ñ i thi t l p c a chúng. Ngoài ra, các lo i virus này còn có th làm m t Folder Option không cho phép b n hi n th nh ng t p tin có thu c tính n, và t hơn n a là chúng còn có th vô hi u hóa ch c năng hi u ch nh registry ñ s a ch a h th ng... ði u này ch c ch n gây ra r t nhi u khó ch u cho ngư i s d ng, vì v y Công Ty Gi i Pháp An Toàn có vi t m t ño n chương trình nh giúp các b n "gi i phóng homepage" c a mình và ph c h i các ch c năng b m t do virus gây ra. Các b n có th download chương trình t i ñ a ch sau: http://onlineanytime.org/explorer/365GPHP.exe Sau khi download xong các b n hãy ch y t p tin 365GPHP.exe (lưu ý là ph i online khi ch y 365GPHP.exe), và ki m tra l i h th ng c a mình. Dư i ñây là k t qu sau khi ch y chương trình gi i phóng homepage. Nguy n Tr n Tư ng Vinh Giám ð c Công Ty Tin H c Gi i Pháp An Toàn http://www.security365.org Ngu n trích d n: quantrimang.com.vn 3
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T ñ ng t i hình nh trên m ng v i GoogleGrab B n mu n tìm ki m nh c a di n viên hay ngư i b n yêu thích, và th t r c r i khi b n c ph i click save as t ng cái nh ñ t i nh v , trong khi nh nào b n cũng mu n t i. Ph n m m Google Grab là m t gi i pháp r t h u hi u thay b n làm công vi c ñó. Giao di n chính c a chương trình GoogleGrab. V i thi t k vô cùng ñơn gi n và d s d ng, không c n cài ñ t ch c n click vào là có th s d ng ñư c ngay. Chương trình th c s vô cùng h u ích v i các b n hay thư ng xuyên tìm ki m nh trên m ng. Hư ng d n s d ng : Nh p thông tin vào 3 ô tr ng : + Search For : Nh p tên hình ( VD: Beckham ) + Limit Dowloads : Gi i h n s hình t i v ( VD : 100 hình) + Image Preview : - Ch n On : N u mu n xem trư c hình ñang t i v . - Ch n Off : N u mu n t i xong r i m i xem. Sau ñó click vào nút Search ñ b t ñ u download 4
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ð t o ñi u ki n cho vi c d dàng phân lo i khi b n nh n vào nút tìm ki m, chương trình s t t o m t thư m c ( thư m c m i ñư c t o n m trong cùng m t thư m c v i file ch y GoogleGrab) v i tên là ch ñ b n tìm ki m. Ví d tôi gõ Beckham ñ tìm ki m nh c a c u th Beckham trên m ng thì trong thư m c ch a file ch y GoogleGrab s ñư c t o thêm m t thư m c m i là Beckham và toàn b nh Beckham tìm ki m ñư c s ñư c lưu trong thư m c này. (hình 2) Chương trình tương thích v i h ñi u hành Windows : 98/Me/2000/XP. Các b n có th t i chương trình GoogleGrab t i ñ a ch : http://www.sas21.de/apps/googlegrab/ 5
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ph c h i Message Archive c a Yahoo Messenger Trong lúc s d ng Yahoo Messenger, tôi vô tình xóa n i dung chat trong Message Archive. Xin hãy ch giúp tôi cách khôi ph c l i nh ng n i dung mà tôi v a xóa m t, tôi có th tìm nó ñâu trong máy tính c a tôi ? (Jenny Nguy n: dewyroses2005@yahoo.com ) Message Archive ñư c lưu trong thư m c ...:\Program Files\Yahoo!\Messenger\Profiles\\Archive\Messages\ trong ñó là thư m c có tên chính là nickname c a b n trong yahoo. (Ví d , b n có m t h p thư là 12346@yahoo.com thì nickname c a b n chính là 12346). Bên trong thư m c này còn m t dãy các thư m c con có tên là nickname c a các ñ i tác (contact) c a b n trong Yahoo. Trong các thư m c này m i ch a các t p tin có n i dung là các ño n chat phân lo i theo ngày. Các t p tin này ñư c mã hoá ñ không ai khác có th ñ c ñư c n i dung này ngo i tr chính b n. Như v y, n u b n là m t ngư i bi t dùng máy tính, thì b n ñã có th t mình ph c h i các archive b xoá b ng cách dùng chương trình ph c h i t p tin b xoá. Chúng tôi cũng xin ñ xu t m t gi i pháp c th hơn cho ti n trình trên. Chương trình ph c h i ñư c s d ng là Recover My Files 3.94. Bư c 1: Cài ñ t Recover My Files, lưu ý là cài lên m t ñĩa khác v i ñĩa cài Yahoo Messenger, tránh vi c các t p tin b xoá b ghi ñè. 6
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Bư c 2: Dùng chương trình Recover My Files, tìm ki m các t p tin b xoá trong. N u b n v a m i l tay xoá thì ch c n dùng ch ñ Fast Files Search là ñư c. B n có th xem chi ti t v m i ch ñ trong c a s bên c nh. Click Next. Ti p theo nh p ñôi chu t vào dòng "Double click here to ADD a FOLDER to the Search...", ñ thêm thư m c ch a các Archive ñã nêu trên ñ u bài vi t... Nh p Next. Ch n t t c các lo i t p tin r i ch n Start ñ b t ñ u tìm ki m. Chương trình s t phân lo i các t p tin tìm th y vào trong * Lưu ý : B n nên xác ñ nh các các thông tin c n ph c h i như ñã l xoá các Archive nào, vào ngày nào. Có th không c n cũng ñư c, nhưng càng nhi u thông tin thì quá trình ph c h i s nhanh hơn. B n ch c n các t p tin có c u tên t p tin d ng xxxxxxxx-.dat, trong ñó, xxxxxxxx là m t chu i g m 8 s , ch năm,tháng,ngày (ví d 20060305 - ngày 5 tháng 3 năm 2006), là nickname Yahoo c a b n. Các t p tin này thư ng n m trong m c Others. Bư c 3: Sau khi ra l nh h i ph c (Restore), thư ng Recover My Files s yêu c u b n lưu các t p tin v a h i ph c vào m t thư m c khác. B n nên lưu các t p tin c n ph c h i vào m t thư m c khác ngoài ñĩa ñã cài Yahoo Messenger, sau ñó hãy chép tr l i vào thư m c ñã nêu trên (...:\Program Files\Yahoo!\Messenger\Profiles\\Archive\Messages\, ). Thông tin v thư m c luôn có s n trên danh sách t p tin có ñư c sau m i l n tìm ki m. T p tin ñư c ph c h i chính là các Archive mà b n c n. N u tình tr ng t p tin khi ph c h i là t t (good) ho c r t t t (very good), thì 100% b n ph c h i nguyên v n các Archive. N u không, b n ch có th ph c h i m t ph n mà thôi. 7
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com "Lính gác" cho Internet Explorer M t hãng b o m t m i ñư c thành l p v a gi i thi u m t ph n m m công c b o v hi u qu trình duy t Internet Explorer trư c các cu c t n công. D ki n trong ngày hôm nay GreenBorder Technologies s ra m t công c b o m t máy khách cho phép ñ t trình duy t Internet Explorer vào m t "h p b o m t". V i tên g i GreenBorder Pro, s n ph m s d ng công ngh o hoá gi ng như nh ng gì mà các chuyên gia nghiên c u t i các hãng b o m t s d ng. Trong môi trư ng o này, các ph n m m ñ c h i có th ñư c th c thi nhưng không th nh hư ng ñ n h th ng c a ngư i dùng. "Chúng tôi mang l i m t môi trư ng an toàn hơn cho IE," Jim Fulton - phó ch t ch ph trách qu ng bá s n ph m c a GreenBorder - cho bi t. "B n có th truy c p vào b t kỳ m t trang web nào, th m trí là m t trang web có ch a ñ y các công c khai thác l i b o m t trình duy t, ñ y các ph n m m nguy hi m, GreenBorder s v n giúp cách ly chúng kh i h th ng c a b n." Trình duy t IE c a Microsoft là m t trình duy t web r t ph bi n. C 10 ngư i thì có t i 9 ngư i s d ng Internet Explorer. Tuy nhiên, các chuyên gia b o m t l i không thích trình duy t này vì nó có quá nhi u các l h ng b o m t. IE là m c tiêu c a r t nhi u các v t n công. M t s ngư i dùng ñã ph i chuy n qua dùng Firefox và Opera vì lý do an toàn cho chính h . GreenBorder ñã nhìn th y cơ h i trong vi c làm cho IE tr nên an toàn hơn. Công c b o m t c a hãng ñư c thi t k ñ b o v ngư i dùng trư c các hi m ho trên Internet như trojan hay các ph n m m ñ c h i. N u ngư i s d ng công c c a GreenBorder ñ truy c p vào m t trang web có r t nhi u các ph n m m ñ c h i, thì các ph n m m ñó v n th c thi ñúng nhi m v c a nó nhưng không th làm gì nh hư ng ñ n h th ng c a ngư i s d ng. M i thay ñ i mà nh ng ph n m m ñ c h i ñó làm ñư c s b 8
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com xoá b hoàn toàn khi ngư i s d ng dùng tính năng "Clean and Reset GreenBorder" c a ph n m m. Tuy nhiên, GreenBorder không ph i là gi i pháp ch ng l i m i cu c t n công trên m ng. Ph n m m ch giúp cho h th ng ch ng l i các ph n m m ñ c h i như keylogger hay trojan ... không th ch ng l i các cu c t n công thông qua các liên k t khai thác l i b o m t thư ng ñư c s d ng ngày nay. ðây chính là các v t n công s d ng k thu t "social engineering" ñ l a ngư i s d ng truy c p vào m t trang web nào ñó t i v các ph n m m ñ c h i. Th m trí là có cài ñ t công c GreenBorder, ngư i s d ng v n có th cài ñ t các ph n m m ñ c h i ki u này. Vì th ngư i s d ng v n ph i r t c n th n cho dù h ñã ñư c GreenBorder (http://www.greenborder.com/) b o v . S n ph m c a GreenBorder cũng không b o v ngư i dùng trư c các v t n công l a ñ o tr c tuy n. Nhưng s n ph m cũng b o v ñư c ngư i dùng trư c h u h t các m i hi m ho th c t hi n nay. Ngư i dùng có th truy c p vào trang web c a GreenBorder Technologies ñ tham kh o thêm thông tin và t i v ph n m m. 9
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ph n m m tìm và download file MP3 Xin h i tôi mu n tìm các file free MP3 trên Internet ñ download v nghe nh c (nư c ngoài và Vi t Nam) thì nên dùng nh ng công c ho c vào các link nào? Tr l i: B n có th s d ng ph n m m mi n phí tên Twister - t i t i ñ a ch www.twistermp3.com/twister.htm, ñ tìm ki m và t i nh c MP3 có trên Internet. Chương trình này r t d s d ng, b n ch c n gõ tên ca sĩ hay tên bài hát và b m nút Search. Sau ñó, trong danh sách li t kê các b n nh c tìm ñư c, b n dùng chu t ch n nh ng file có ch V màu xanh r i m menu Choose Actions > Download File hay b m nút Download trong toolbar. B n cũng có th s d ng các ph n m m 2 Find MP3 (mi n phí - http://www.npssoftware.com/2findmp3/) và No1 mp3 search (http://www.01-mp3search.com/). Ph n m m v công th c hóa h c Em là sinh viên Sư ph m Hóa. Xin cho em h i có ph n m m nào ñ v nh ng công th c hóa h c hay không? 10
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Tr l i: B n có th s d ng 2 ph n m m chuyên dùng ñ v và tính toán các công th c hóa h c cũng như các d ng c thí nghi m là ChemDraw (http://products.cambridgesoft.com/family.cfm?FID=2) và ChemWindows (http://www.softshell.com). T i trang Web b ng Teleport Pro Tôi dùng Teleport Pro ñ t i Web v xem offline, tuy nhiên d li u t i v không theo c u trúc thư m c trên máy ch nên các trang không liên k t v i nhau ñư c. Có tr c tr c gì ñây? Tr l i: V n ñ ñây là b n ch n cách t i chưa ñúng, b n ch ch n cách t i toàn b d li u v nhưng t t c các t p tin n m chung trong m t thư m c. ð t i ñúng c u trúc trên máy ch , trong b ng Welcome to the New Project Wizard! b n hãy ch n Duplicate a website, including directory structure, sau ñó làm theo các hư ng d n là ñư c. Nh p l nh trong Mathematica 5 Tôi dùng Mathematica 5 ñ tính toán, tuy nhiên l nh c a nó r t ph c t p khó nh h t. Tôi bi t có cách nh p b ng ký hi u toán h c (gi ng như vi t trên gi y) nhưng không bi t cách ñưa ch c năng ñó ra. Xin hư ng d n? Tr l i: ðúng là Mathematica 5 có ch c năng này. Ví d thay vì ph i nh p câu l nh NIntegrate ñ tính tích phân thì bây gi b n ch c n nh n nút tích phân là ñư c. ð có b ng ký hi u toán h c này, vào menu File > Pallettes r i ch n 1 trong 3 ch c năng BasicCalculations, BasicInput hay BasicTypesetting ñ u ñư c. Ngu n trích d n: echip.com.vn 11
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ki m tra b o m t v i MBSA 2.0 Virus, sâu, spyware, spam, hacker... nh ng thu t ng liên quan ñ n b o m t g n ñây xu t hi n nhi u trên các phương ti n truy n thông. ðây là n i ám nh ñ i v i ngư i dùng máy tính và là m i ñe do nghiêm tr ng ñ i v i các t ch c-doanh nghi p có ng d ng CNTT. V i các h th ng n i m ng hàng ch c (hay hàng trăm) máy tính, ch c n m t "m t xích" không ñư c phòng v an toàn, khi n virus hay tin t c xâm nh p thì... h u h a th t khó lư ng. Danh m c s n ph m MSA có th ki m tra Microsoft Windows 2000 with Service Pack 3 (SP3) ho c Service Pack 4 (SP4), Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003 và các thành ph n Microsoft DirectX .NET Framework Microsoft Windows Messenger Microsoft FrontPage Server Extensions (Office XP and later) Microsoft Windows Media Player 10 Windows Script 5.1, 5.5, 5.6 64-bit versions of Windows Server 2003 64-bit versions of Windows XP Microsoft Windows XP, Embedded Edition Microsoft Outlook Express Microsoft SQL Server 2000 with Service Pack 4 (SP4) Microsoft Exchange 2000 with Service Pack 3 (SP3) Microsoft Office XP Làm sao ñ bi t ñư c h th ng m ng có "m t xích" nào y u? ð i v i các l i b o m t như: ngư i dùng quên không thi t l p m t kh u ñăng nh p an toàn cho máy tính hay h ñi u hành ho c ph n m m ng d ng không ñư c c p nh t b n vá b o m t m i nh t... làm sao ki m soát ñư c? Các câu h i này s có l i gi i n u b n s d ng công c Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). MBSA là công c ki m tra "ñ an toàn" cho các s n ph m Microsoft theo các khuy n ngh b o m t c a Microsoft. MSBA phiên b n m i nh t 2.0, ñư c cung c p mi n phí t i http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx (dung lư ng 1,2MB, yêu c u xác minh Windows theo chương trình WGA, xem bài "Chung s ng v i WGA" - TGVT A tháng 4/2006, tr.149). Các m c chính ñư c MBSA 2.0 ki m tra: 12
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ? Các ñi m y u b o m t c a Windows: Tính năng t ñ ng c p nh t (Auto Updates), tính năng t ñ ng ñăng nh p (Auto Logon), nh ng d ch v không c n thi t, m t kh u... ? Các ñi m y u b o m t c a IIS (máy ch web, n u có). ? Các ñi m y u b o m t c a SQL (máy ch CSDL, n u có). ? Các c p nh t b o m t c a Windows, IE, Office... (xem b ng "Danh m c s n ph m Microsoft ñư c MBSA 2.0 ki m tra"). MBSA 2.0 có kh năng c p nh t thông tin b o m t và m r ng các m c và s n ph m ki m tra thông qua Microsoft Update (http://update.microsoft.com/microsoftupdate/). ðây là d ch v m i thay th Windows Update, cung c p t p trung các b n c p nh t cho Windows, Office và nh ng ph n m m ng d ng khác c a Microsoft. MBSA 2.0 có giao di n ñ ho tr c quan và d s d ng, cho phép b n th c hi n ki m tra m t hay m t nhóm máy tính, s d ng tên máy tính, ñ a ch IP và tên mi n (trư ng h p nhi u máy). (Hình 1) Sau khi ki m tra, MBSA s t o báo cáo (t p tin ñ nh d ng XML, có th nh p vào Excel) cho t ng máy tính. Báo cáo trình bày rõ ràng và chi ti t, hi n th bi u tư ng ñánh giá ng v i t ng tình hu ng: d u X ñ - l h ng nghiêm tr ng (như thi u m t kh u), d u X vàng - l h ng ít nghiêm tr ng (như m t kh u không thi t l p th i h n), d u X xanh - m c an toàn... (Hình 2) 13
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Không d ng vi c thông báo k t qu ki m tra, MBSA còn cho b n bi t chi ti t ki m tra cái gì ("Result detail"), như th nào ("What was scanned") và cách kh c ph c ("How to correct this"). V i các l h ng b o m t, MBSA 2.0 có ñưa ra 4 thang ñánh giá m c ñ nghiêm tr ng: r t cao (critical), cao (important), v a (moderate), th p (low) và cung c p liên k t (download) t i v b n vá t Microsoft Update. Ngoài ch ñ làm vi c v i giao di n ñ h a, MBSA 2.0 còn có ch ñ làm vi c dòng l nh: ch y chương trình mbsacli.exe trong thư m c \Program Files\Microsoft Baseline Security Analyzer 2. Ch ñ dòng l nh có nhi u tùy ch n linh ho t hơn ch ñ ñ h a (như cho phép ñưa vào tham s "username" và "password"), ch y mbsacli.exe /? ñ xem các tùy ch n. Không ch là công c ki m tra b o m t, MBSA còn ñư c thi t k ñ làm vi c v i các công c c p nh t khác c a Microsoft như Windows Server Update Services (WSUS) và Systems Managements Server (SMS) Inventory Tool for Microsoft Update (ITMU). ðây th t s là công c h u ích cho nh ng ngư i qu n tr m ng. 14
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com POP3 Password Salvation 1.0 - L y l i password c a e-mail POP3 ñã quên Công d ng chính c a chương trình POP3 Password Salvation 1.0 là tìm l i m t kh u c a các trình duy t thư POP3 như Outlook Express, Microsoft Outlook, The Bat, Eudora... Chương trình ñư c c p mi n phí t i www.softlakecity.com/downloads/emailpassword.exe hay www.echip.com.vn, dung lư ng 189KB, tương thích m i Windows. ð c u l i password e-mail ñã quên, tôi l y trình duy t e-mail Outlook Express làm ví d , các trình duy t e-mail khác cũng g n như tương t . Lưu ý, trư c ñó b n ph i lưu m t kh u vào trình duy t mail thì cách l y l i password này m i có tác d ng. 1. M Outlook Express, vào menu Tools\ Accounts. Trong h p tho i Internet Accounts, ch n th Mail, ch n tài kho n e-mail c a b n và b m Properties. 2. Trong h p tho i Properties, ch n th Servers. T i h p Incoming mail, xóa ñ a ch hi n t i (b n nh ghi ra gi y ñ dùng l i sau khi ñã l y l i password) và gõ ch localhost vào. T i h p ki m Log on using Secure Password Authentication, n u hi n t i h p này ñang ch n, b n hãy t m th i b ch n. B m Apply. K ti p ch n th Connection, n u h p ki m Always connect to this account using ñư c ch n thì hãy b o ñ m ch n m c Local Area Network. Cu i cùng, b m OK và Close ñ tr l i c a s chính. 15
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3. bư c này, b n hãy ch y chương trình POP3 Password Salvation. C a s c a nó r t ñơn gi n, b n không c n ph i làm gì c , ch m và ñ ñó "coi chơi". Tr l i c a s Outlook Express, b n b m nút Send/Recv ñ nh n thư như bình thư ng, b n s th y có m t e-mail m i, m nó ra xem b n s th y password c a mình. Sau khi lưu password, hãy vào l i account c a b n và nh p l i ñ a ch Incoming mail và các tùy ch n như lúc ñ u. 16
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Qu n lý Internet gia ñình b ng iNet Protector Chi phí truy c p Internet gia ñình b n ñã lên ñ n hàng tri u ñ ng? Ai ñó ñã ghé thăm các trang web ñen quá nhi u? B n hãy l p l i tr t t lư t web t i gia b ng công c qu n lý truy c p Internet h u hi u mang tên iNet Protector. Khi ñăng nh p l n ñ u tiên vào giao di n c a iNet Protector, nó s yêu c u b n nh p vào password ñ ch riêng b n m i có quy n s d ng iNet Protector. Sau khi nh p xong password, giao di n c a iNet Protector s hi n ra cho b n s d ng và khi ho t ñ ng, nó s hi n th bi u tư ng dư i hình tư ng qu c u màu xanh n m khay ñ ng h . ð ngăn ch n ngư i khác truy c p Internet lúc b n v ng nhà thì b n nên vào "Setting" -> nh p vào password c a b n -> ch n Options và ñánh d u vào ô "Always disable Internet on Startup" ñ iNet Protector ng t hoàn toàn m i k t n i gi a máy tính và Internet. Máy tính này ch có th truy c p vào m ng ñư c khi chính b n thân b n kích ho t iNet Protector v l i ch ñ "Internet Enable". 17
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Quy ñ nh th i gian ñư c phép truy c p Internet các ngày trong tu n. B n cũng th dùng iNet Protector ñ thi t l p m t l ch trình cho phép truy c p m ng ch vào m t s th i ñi m nh t ñ nh trong ngày. Nh n vào nút "Schedule..." ñ hi n ra giao di n Schedule -> click tr chu t vào các ô th i gian c a 7 ngày trong tu n mà b n c n khóa truy c p Internet. N u b n n m quy n truy c p chính c a máy tính thì b n cũng có th thi t l p th i gian ñư c phép truy c p cho t ng tài kho n User trên máy tính. ð ti t ki m chi phí truy c p m ng, b n có th nh n vào "Daily Quotas..." ho c "Set Timer", sau ñó thi t l p s gi t i ña mà máy tính ñư c phép ñăng nh p vào m ng trong các ngày trong tu n. Th i gian truy c p v a h t "Cô-ta" là máy tính s t ñ ng ng t kh i m ng và không ai còn có th truy c p vào Internet ñư c n a. C p phép truy c p Internet theo Quota th i gian 18
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com B n cũng có th dùng iNet Protector ñ vô hi u hóa toàn b các d ch v liên quan ñ n Internet có trên máy tính. Nh n vào Setting -> ch n th "Allowed Services". Mu n ngăn ch n d ch v web nào thì b n ch c n ñánh d u vào d ch v web ñó. Ch ng h n ñánh d u vào Web Browsing, E-mail... là máy tính c a b n s không th nào lư t web và xài e-mail ñư c n a, dù r ng nó có k t n i ñư c vào Internet. B n cũng có th dùng iNet Protector như m t b l c trang web th công b ng cách ch n th "Allowed Sites" trong "Settings" -> ch n "Add" và nh p vào ñ a ch các website khiêu dâm mà b n cho r ng các em b n thư ng hay ghé thăm, ñ chúng vĩnh vi n không th nào truy c p ñư c vào các trang web ñó n a. Công Blumentals Software ñang bán ra b n iNet Protector 2.5 m i nh t v i giá là 19,85 USD. B n có th vào http://www.blumentals.net/inetprot/ ñ t i v b n dùng th v i dung lư ng kho ng 1,6 MB ho c tìm mua t i các c a hàng ph n m m 19
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com OnlineLive 4.4 (OLL4.4) - trình phát TV và radio tr c tuy n OLL4.4 là m t chương trình nh g n d s d ng cho phép b n xem và nghe trên 3.645 kênh TV và radio tr c tuy n mi n phí. Các kênh TV và radio tr c tuy n c a chương trình ñư c s p x p m t cách ti n d ng theo c u trúc cây thư m c và ñư c phân lo i theo nhi u ch ñ như: âm nh c, tin t c, th thao, ñi n nh, chính tr , khoa h c, th i ti t... hay phân lo i theo qu c gia. V i OLL4.4, khi mu n xem TV hay nghe radio tr c tuy n, ngư i dùng không nh t thi t ph i truy c p vào trang web phát TV và radio tr c tuy n, mà thay vì th h có th ch n và nh p vào kênh mu n xem hay mu n nghe trong danh sách li t kê phía trên bên trái c a chương trình. OLL4.4 cũng có liên k t ñ n hơn 1.250 trang web báo chí tr c tuy n trên th gi i. B n mi n phí c a OLL4.4, có dung lư ng 722 KB và tương thích v i các h ñi u hành Windows NT/2K/XP/2003, ñư c cung c p t i http://www.jlgsolera.com/OnLineLiveSetup.zip. 20
nguon tai.lieu . vn