Xem mẫu

 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com M cL c Thi t K : Nguy n Anh Tú 1
 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com TT Tiêu ð Trang 1 5 ti n ích b sung cho Firefox 3 2 Thêm 2 chương trình email dùng trên ñĩa USB flash Portable Thunderbird & JBMail 5 3 Mobi Systems Office Suite 2.10 xem, so n văn b n và b ng tính trên ðTDð 9 4 Chu n b mùa thi 11 5 ðánh giá & c nh báo virus v m t s chương trình chơi t ñ ng trong game VLTK 13 6 Scientific Workplace ph n m m toán h c chuyên nghi p 15 7 LogMeIn ñi u khi n máy tính t ... r t xa! 19 8 Vài kinh nghi m s d ng trình duy t Opera@USB 20 9 DOSBox làm s ng l i m t th h game vang bóng m t th i 22 10 Mobiola Web Camera bi n ñi n tho i di ñ ng thành webcam 24 2
 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 5 ti n ích b sung cho Firefox N u b n ñang dùng Firefox 1.5 làm trình duy t web thì 5 ti n ích b sung sau ñây th t ñáng ñ cài thêm: SwitchProxy ñ thay ñ i Proxy, FireFTP ñ t i file lên máy ch , Wmlbrowser ñ duy t WAP, Sage ñ ñ c tin RSS và VietTrans ñ tra t ñi n theo cách “click & see”. M t trong nh ng nguyên nhân giúp cho firefox qua m t ie là ñư c thi t k v i tính m r t cao. b ng vi c cài ñ t thêm các ph n m r ng (extension), ngư i s d ng có th b sung cho trình duy t này nhi u tính năng m i. bài vi t này gi i thi u v i b n 5 extension ñáng giá nh t trong th i gian g n ñây. Wmlbrowser - duy t WAPsite - ð a ch t i: https://addons.mozilla.org/firefox/62/ (54 KB). - Tương thích: Firefox t 1.0 - 1.5. Các WAPsite ñư c xây d ng ñ ph c v cho nh ng ngư i dùng ñi n tho i di ñ ng (ðTDð) có cài s n trình duy t WAP. Chúng cũng thu c v Internet, nhưng dư ng như là “th gi i bên kia” ñ i v i ngư i dùng máy tính vì trình duy t web không hi u ñư c c u trúc trang Wap. Wmlbrowser là ti n ích giúp b n xem tr c ti p các WAPsite trên máy tính. Sau khi cài ñ t, b n gõ tr c ti p ñ a ch WAPsite vào thanh ñ a ch , Firefox s t ñ ng hi n th thông tin trên WAPsite ñó. Dùng Firefox ñ lư t WAP có hai ưu ñi m so v i dùng ðTDð: th nh t, màn hình r ng và con chu t rõ ràng d dùng hơn cái ðTDð bé xíu; th hai, trang WAP ñ n v i b n r t nhanh do không ph i “chui” qua c a ngõ WAP (WAP Gateway) và b nén ñó. FireFTP - chuy n t i file lên máy ch - ð a ch t i: https://addons.mozilla.org/firefox/684/ (92 KB). - Tương thích: Firefox 1.5. Ti n ích “bé h t tiêu” này bi n Firefox thành trình FTP client có tính năng chuy n file t c ng lên các d ch v máy ch và ngư c l i. Cài ñ t xong b n vào Tools > FireFTP ñ kh i ñ ng ng d ng. B m vào Manage Acounts > New, ñi n các thông s FTP: tên tài kho n (Acount Name), máy ch FTP (Host), tên ñăng nh p (Login), m t kh u (Password), b m OK. Ti p ñó b m Connect ñ k t n i t i máy ch . C a s FireFTP g m 2 khung chính: bên trái li t kê các thư m c, file trên c ng, bên ph i là trên máy ch . Thao tác ñ download và upload r t ñơn gi n, b n ch c n ch n file, thư m c c n t i và b m vào bi u tư ng mũi tên màu xanh gi a 2 khung. Sage - ñ c tin RSS - ð a ch t i https://addons.mozilla.org/firefox/77/ (132 KB). - Tương thích: Firefox t 0.7 - 1.6. T lâu, Firefox ñã h tr vi c ñ c tin theo chu n RSS (Really Simple Syndication) thông qua tính năng Live Bookmark. Nhưng vi c ñ c và ñăng ký l y tin t website ch a ngu n RSS khá rư m rà. Sage là m t trình ñ c RSS và Atom nh g n, giúp ngư i dùng ñ c lư t nhi u 3
 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ngu n tin hơn Live Bookmark (ch ñơn thu n hi n th tiêu ñ tin). Sau khi cài ñ t, vào View > Sidebar > Sage (ho c b m Alt+S), ng d ng s xu t hi n sidebar bên trái c a s . ð ñăng ký nh n tin RSS c a website, ch ng h n http://news.google.com, b n hãy truy c p vào website ñó, b m vào bi u tư ng hình kính lúp sidebar. Sage s dò tìm các ngu n RSS và tr v k t qu . B n ch n ngu n tin và b m Add Feed, ho c có th kéo và th nút RSS màu cam (bi u tư ng RSS) trên trang web vào khung hi n th các ngu n RSS c a Sage. Ti p theo b n ch c n ch n ngu n tin và xem nó trên trình duy t. SwitchProxy - thay ñ i Proxy - ð a ch t i https://addons.mozilla. org/firefox/125/ (58 KB) - Tương thích: Firefox t 0.8 - 1.5. M t trong nh ng “tuy t chiêu” ñ qua m t Rapidshare và Megaupload (hai website download và chia s d li u n i ti ng) là s d ng proxy mi n phí. SwitchProxy s giúp b n thay ñ i, thêm b t proxy nhanh chóng b ng m t thanh công c trên toolbar. ð thêm m t proxy m i b n b m vào nút Add, ch n Standard và b m Next. Sau ñó ñi n các thông s sau: tên proxy (Proxy Label), ñ a ch IP (ô HTTP Proxy), c ng k t n i (Port), b m OK. M i khi c n thay ñ i proxy b n ch n tên proxy (góc trái) và b m Apply. VietTrans - tra t ñi n - ð a ch t i https://addons.mozilla.org/firefox/1857/ (4 KB). - Tương thích: Firefox 1.5. Ch c h n b n ñã khá quen v i thao tác click & see (b m là th y) các ph n m m t ñi n thông d ng. V i ti n tích VietTrans, b n có th v a lư t web v a tra t b ng m t cú b m chu t ngay trong Firefox. ð c bi t VietTrans s d ng cơ s d li u phong phú c a t ñi n tr c tuy n Vdict (vdict.com). Sau khi cài ñ t, vào View > Sidebar > VietTrans Translations, ng d ng này s xu t hi n dư i d ng m t sidebar bên trái c a s . B n nên ñánh d u ch n vào ô Enable Select’n See auto translation. ð tra nghĩa m t t b n bôi ñen t ñó, nghĩa c a nó s hi n trên sidebar. Lu ý: sau khi cài ñ t các ti n ích này b n c n kh i ñ ng l i Firefox m i có th s d ng ñư c. HOÀNG NGHĨA H NH hanhdb@gmail.com 4
 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Thêm 2 chương trình email dùng trên ñĩa USB flash Portable Thunderbird & JBMail Ph i chăng xu hư ng t i ñây là m i chương trình ng d ng c a Windows s ch y tr c ti p không c n cài ñ t, gi ng như DOS th i xưa? Dù sao ngay bây gi b n cũng ñã có th làm ñư c ñi u này cho m t s ng d ng r i. K t h p v i dung lư ng l n và kích thư c g n nh c a nh ng ñĩa USB flash, b n có th g i và nh n email m i lúc m i nơi v i Portable Thunderbird ho c JBMail. Portable - Thunderbird 1.0.7 So v i OE thì Thunderbird b o m t t t hơn, có trang b b l c spam, dò phishing, t ñ ng lưu e-mail ñang so n d vào thư m c Drafts, nh n tin RSS... Chương trình còn có th t c p nh t ñ h n ch nh ng r c r i phát sinh trong quá trình s d ng. Hơn n a Thunderbird l i hoàn toàn mi n phí. V i phiên b n m i nh t Thunderbird 1.5.0.2 (6,08 MB, t i t i http://www.mozilla.com/thunderbird/), b n cũng có th cài ñ t lên ñĩa USB Flash r t d , ch có ñi u khi chuy n sang máy tính khác l i ph i m t công khai báo l i account, thông s POP3, SMTP. Vì v y, tác gi John T. Haller ñã hi u ch nh Thunderbird 1.5 thành Portable Thunderbird 1.0.7 (P.Thunderbird) ch y tr c ti p trên ñĩa USB Flash b t kỳ máy tính nào có n i m ng mà không c n kê khai l i các thông s . Cũng như OE, P.Thunderbird s xóa mail t i server sau khi l y thư v , các thư s lưu trên ñĩa USB Flash. B n có th t i mi n phí Portable Thunderbird 1.0.7 beta (dung lư ng 6,98 MB) t i ñ a ch : http://portableapps.com/apps/internet/email/portable_thunderbird Cài ñ t Sau khi t i P.Thunderbird v , b n gi i nén t t c vào thư m c trên ñĩa USB Flash. Sau ñó, b n b m ñôi vào file PortableThunderbird.exe ñ thi t l p thông s cho h p thư RSS và h p thư POP như sau: - H p thư RSS: h p New account setup xu t hi n, b n ñánh d u ki m vào RSS & News Blogs r i b m Next. h p Account Name b n gõ tên thư ng dùng (gi ng trong OE) vào Account Name r i b m Next. h p Congratulation b n b m Finish ñ ch m d t c u hình cho h p thư RSS. Giao di n P.Thunderbird ñư c m ra. Bên c a s trái có các thư m c: Local Folders g m các thư m c con như Sent, Unsent Messages... ch a các thư POP. Và thư m c có tên account ñã kê khai ch a b n tin RSS. - H p thư POP: ð thi t l p thông s cho h p thư POP, b n b m ch n thư m c Local Folders bên trái. B m vào dòng Create a new account bên c a s ph i. h p New account setup xu t hi n, ñánh d u ki m vào Email Account r i b m Next. h p Indentity ti p theo, b n gõ tên, ñ a ch email 5
 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com gi ng trong Outlook Express vào Your Name và Email Address r i b m Next. h p Server Information, ñánh d u ki m vào POP r i gõ giao th c nh n thư POP3 vào ô Incoming Server. ðánh d u ki m vào Use Global Inbox, gõ giao th c g i thư SMTP vào Outgoing Server r i b m Next. h p User Names ti p theo, b n gõ ph n tên (ñ ng trư c d u @) c a ñ a ch POP mail vào User Name r i b m Next. h p Account Name, b n gõ account vào m ng vào Account Name r i b m Next. Cu i cùng, b n ki m tra l i các thông s t i h p Congratulation r i b m Finish ñ k t thúc. Lưu ý: các giao th c POP3, SMTP c n ph i chính xác, b n có th tham kh o trong Tools > Accounts c a OE. Thư ng v i các thuê bao POP mail, account vào m ng và account mail gi ng nhau, nhưng v i thuê bao tr trư c (Prepaid) ph n Account Name sau d u @ b n ph i thêm t Prepaid. S d ng T i máy tính khác, sau khi c m ñĩa USB Flash vào, b n m thư m c P.Thunderbird, b m ñôi chu t vào file PortableThunderbird.exe ñ kh i ñ ng trình Thunderbird. T i ñây, b n có th : - Nh n b n tin RSS: B m chu t vào tên account bên c a s trái. B m liên k t Manage Subscriptions có hình qu ñ a c u. h p RSS Subscriptions xu t hi n, b n b m nút Add. h p News Feed Properties, b n nh p ñ a ch RSS vào ô Feed URL. B n có th ñánh d u ki m vào Show the article summary instead of loading the webpage r i b m OK và ch ñ chương trình l y b n tin v thư m c tin RSS bên trái. Có th ñ c các b n tin này b ng cách b m ch n tiêu ñ bên thư m c tin RSS. L n sau, ñ ñ c b n tin RSS m i, b n b m nút mũi tên nh c a nút Get Mail. menu th xu ng, b m ch n tên account ñ nh n tin. B n tin RSS thư ng ñư c m t s website cung c p mi n phí, b n có th vào Google ñ tìm ñ a ch các trang web cung c p RSS. - G i và nh n thư POP: ð nh n thư, b n b m nút Get mail trên thanh công c . ð so n và g i thư, b n b m nút Write. h p tho i Compose xu t hi n, sau khi gõ ñ a ch ngư i nh n, gõ n i dung..., b n có th b m các nút Insert a smiley face, Insert a link, Anchor... ñ chèn thêm các bi u tư ng hay link vào mail r i b m Send ñ g i thư ñi. Thunderbird còn cung c p thêm cho b n m t s ti n ích: t ñ ng chèn bi u tư ng, ch ký, liên k t... vào mail. ð làm ñư c ñi u này, b n vào menu Tools > Account Settings. Trong h p Account Settings, b m vào tên account bên trái. Bên c a s ph i, ñánh d u ki m vào Attach this signature, b m Browser ñ ñưa bi u tư ng có s n trên ñĩa USB Flash ñưa vào. ðánh d u ki m vào Attach my vCard to Message, b m Edit Card r i ñi n theo m u. M c Server Settings, b n ñánh d u ch n Check for new message at startup, Automatic download new message. V i tùy ch n này, khi kh i ñ ng P.Thunderbird t i các d ch v Internet công c ng, b n ch c n gõ m t kh u h p thư POP vào h p Enter your password, chương trình s vào server ñ l y mail xu ng ñĩa USB Flash. 6
 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com JBMail ð i v i các ñĩa USB flash có dung lư ng l n thì vi c s d ng ph n m m Portable Thunderbird ñ duy t mail như ñã nói trên không có v n ñ gì, nhưng n u dung lư ng USB c a b n không l n, ho c ph i dùng ñ ch a nhi u d li u hay các ph n m m “portable” c n thi t khác, b n có th s d ng ph n m m mi n phí JBMail. Download t i ñ a ch : http://www.pc- tools.net/files/win32/trialware/jbmail32.exe Sau khi t i v , b n ti n hành cài ñ t như bình thư ng, sau ñó copy toàn b thư m c JBMail v a cài xong vào di ñ ng ñ s d ng. - Thi t l p Account: ch y t p tin jbmail trên di ñ ng, trong c a s chính c a chương trình ch n th Account, nh p tên b n vào ô ñ u tiên, nh p ñ a ch h p thư ñ n (Incoming Server) vào ô POP3 host, nh p ph n ñ u (trư c d u @) c a ñ a ch h p thư vào ô User name, nh p m t kh u h p thư vào ô Password. Ch n ti p th Send settings, nh p nick mà b n mu n th hi n trên mail vào ô Your name, nh p ñ y ñ ñ a ch e-mail c a b n vào ô Your address, nh p ñ a ch h p thư ñi vào ô SMTP host, ñánh d u ch n vào ô Use SMTP AUTH. N u mu n nh n mail trư c r i m i g i mail ñi thì ch n POP before SMTP, nh p ti p ph n ñ u c a ñ a ch h p thư và m t kh u vào hai ô Username / Password, các thông s khác v n gi nguyên. Chuy n sang th Global ñánh d u ch n vào các ô Enable Mailman (system tray icon - ñ t bi u tư ng chương trình lên khay h th ng), Refresh mail report if new mail (check mail m i sau m t kho ng th i gian nh t ñ nh), Play new mail sound (nh c hi u báo khi có mail m i), Poll profiles every (quy ñ nh kho ng th i gian gi a hai l n check mail). B m nút Save ñ lưu thông tin c a account này, b m New ñ nh p thông tin cho account k ti p. - G i và nh n mail: khi mu n g i mail m i, b n vào menu File > Compose Mail, c a s so n th o mail hi n ra cho b n nh p n i dung. Do tính ñơn gi n c a chương trình nên b n ch có th nh p ñư c text ñơn gi n ch không có hi u ng màu mè. B m nút Address ñ m c a s Address book manager (xem thêm ph n “T o s ñ a ch ”), b m ch n s ñ a ch ñã t o, b m nút Use, ch n ñ a c n g i, b m nút Paste. N u mu n g i m t file ñính kèm thì ch n th Attachments, b m nút Add r i ch n ñư ng d n ñ n thư m c có file ñó, b m ch n file, b m Open. Chuy n sang th SMTP ch n m t trong s các account mà b n có trong ô For this message, use settings from profile. N u mu n lưu tr e-mail này l i thì nh p ñ a ch h p thư lưu vào ô Reply - To. B m nút Send ñ g i. Khi c n l y thư m i thì trong c a s chính, ch n th Account, b m nút Connect. Chương trình s t ñ ng check mail cho b n. Trong c a s check mail b n s nhìn th y tiêu ñ c a các e-mail có trong Inbox c a h p thư. N u mu n xem trư c thì b m ch n mail c n xem, b m nút Preview, ch n s dòng hi n th trong h p tho i Preview lines (nên ch n kho ng 100 tr lên), b m nút Submit ñ b t ñ u ñ c thư. B m Next trong c a s ñ c mail ñ xem thư k ti p. Vào menu File > Save > All Mail ñ lưu t t c , chương trình s t ñ ng lưu các thư này 7
 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com trong thư m c con c a JBMail. ð xem ñư c các thư ñã lưu b n b m ph i lên thư mu n m , ch n Open. Windows s thông báo không m ñư c t p tin này, b n hãy ñánh d u ch n vào m c Select the program from a list, b m OK. Ch n ti n ích Notepad trong h p tho i Open With, n u không mu n ph i l p l i quá trình này vào l n sau thì ñánh d u ki m vào ô Always use the selected program to open this skind Office file, b m OK. - T o s ñ a ch : ð u tiên b n dùng Notepad c a Windows (Start > Program > Accessories > Notepad) ñ nh p các ñ a ch e-mail mu n lưu theo cú pháp sau: Name, Email Address. Ví d : Mai Nguyen,mainguyen@yahoo.com. Sau ñó lưu nó l i v i ñ nh d ng Text Documents (*.txt). Trong c a s chính c a chương trình JBMail vào menu File > Address books, H p tho i Address books manager hi n ra, vào menu File > New. Nh p Contacts vào h p tho i Add new address books, b m nút Submit. Quay l i h p tho i Address books manager, b m ch n Contacts trong c t Address book name, vào menu File > Import > Comma delimited, b m Yes trong h p thông báo Contacts, ch n ñư ng d n ñ n thư m c v a lưu file text. Ch n nó, b m Open. Tr l i h p tho i Address books manager, b m nút Edit ñ m quy n s Contacts này. Khi c n ch nh s a thì b m ch n dòng thông tin c n s a trong c t Name, r i nh p thông tin m i vào ô bên dư i, b m Enter ñ c p nh t, ti p ñó là thông tin v ñ a ch e- mail s hi n ra ñ b n hi u ch nh. B m nút Save ñ lưu. Mu n xóa t t c thì b m nút Clear all / Save. NGUYÊN THU nthu@pmail.vnn.vn - TU N HUY huylienpham@yahoo.ca 8
 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Mobi Systems Office Suite 2.10 xem, so n văn b n và b ng tính trên ðTDð Thay vì ph i xách m t c p h sơ dày c m ho c m t chi c máy laptop n ng g n 3 kg ñ ñi h p, mobi systems office suite s giúp b n thu g n nh ng th này vào trong chi c ñi n tho i di ñ ng c a mình. Mobi Systems Office Suite là m t ti n ích ñư c vi t riêng cho các chu n ñi n tho i di ñ ng S60, ch ng nh ng giúp b n xem, s a và chia s các t p tin tài li u, b ng tính d ng doc, txt, rtf, xls, xml, csv mà còn có th t o ra các t p tin này ngay trên chính chi c ñi n tho i c a mình. Mobi Systems Office Suite là ti n ích d ng shareware, t i v b n dùng th t i http://WWW.mobi-systems.com Cài ñ t Mobi Systems Office Suite: ð cài ñ t Mobi Systems Office Suite cho các máy ñi n tho i di ñ ng chu n S60 b n làm như sau: 1. Dùng Internet Explorer trên máy vi tính ñ t i Mobi Systems Office Suite (ch n t p tin .zip cho Windows ho c .sit cho Mac OS) t website ñã nêu trên. 2. Dùng các chương trình nén và gi i nén trên máy tính ñ gi i nén t p tin .zip v a t i v . Sau khi gi i nén, b n s có 2 t p tin d ng .sis (dùng ñ chép lên ñi n tho i di ñ ng) và .pdf (hư ng d n s d ng). 3. Ti n hành k t n i ñi n tho i di ñ ng c n cài Mobi Systems Office Suite v i máy tính thông qua cáp, Bluetooth ho c IrDA (h ng ngo i), sau ñó chép t p tin .sis t máy tính lên ñi n tho i di ñ ng. 4. Sau khi chép xong, ng t k t n i gi a ñi n tho i di ñ ng và máy tính. Lúc này các thao tác cài ñ t s di n ra trên ñi n tho i di ñ ng. 5. Trên ñi n tho i di ñ ng, b n hãy s d ng nút Application ñ ñi ñ n Menu Form. 6. Ch n Settings > Tool > Manager ñ kh i ñ ng trình qu n lý ng d ng. T i ñây b n hãy l a ch n Diets t danh sách, sau ñó ch n Install t menu Option. 7. Sau cùng, làm theo các bư c hư ng d n ñ hoàn t t quá trình cài ñ t. G b Mobi Systems Office Suite: 1. S d ng nút Application ñ ñ n Menu Form. 2. Ch n Setting > Tool > Manager ñ kh i ñ ng trình qu n lý ng d ng, ch n Office Suite trong danh sách. 3. B m Option > Remove ñ ti n hành g b Mobi Systems Office Suite. S d ng Mobi Systems Office Suite: Vi c s d ng Mobi Systems Office Suite trên ñi n tho i di ñ ng S60 r t ñơn gi n. ð u tiên, 9
 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com b n b m vào bi u tư ng Office Suite ñ kh i ñ ng ng d ng. Mobi Systems Office Suite làm vi c theo 2 ch ñ : - View mode: cho phép b n có th m và xem n i dung các t p tin tài li u. - Edit mode: cho phép b n xem, s a ñ i hay t o m i các tài li u. Ngoài ra v i Mobi Systems Office Suite, b n có th d dàng duy t qua t t c các t p tin tài li u có trên ñi n tho i di ñ ng cũng như chia s chúng cho b n bè thông qua các giao ti p Bluetooth, cáp n i, IrDA. VÕ XUÂN V voxuanvy2003@gmail.com 10
 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chu n b mùa thi N u b n ñã ñăng ký thi tuy n sinh ñ i h c nh ng ngành có môn thi là Văn h c và ti ng Anh thì hai ph n m m ñư c gi i thi u s giúp b n ít nhi u. C hai ñ u là nh ng s n ph m trong nư c, n i dung theo sát chương trình các l p trung h c ph thông. Hai ph n m m sau ñây s giúp các b n m t ph n nào ñó trong vi c h c t p, ôn và luy n thi môn văn h c và ti ng anh, nh t là nh ng b n s p thi t t nghi p thpt và thi vào ñ i h c t i ñây. Ph n m m ôn thi ñ i h c môn Văn Ph n m m “Ôn thi ñ i h c môn Văn h c” phiên b n 1.1 là s n ph m do công ty Adcom phát hành. Thông qua ph n m m này, các b n có th ôn luy n ñ ñ t k t qu t t trong h c t p môn Văn, kỳ thi t t nghi p ph thông, kỳ thi vào ñ i h c, cao ñ ng, thi h c sinh gi i. Ph n m m còn là tài li u tham kh o có giá tr ñ i v i giáo viên môn Văn, sinh viên khoa Văn các trư ng ñ i h c, cao ñ ng. Ph n m m h th ng toàn b các ki n th c môn Văn c p h c THPT, h tr ngư i s d ng tra c u các ki n th c cơ b n và các k năng làm bài văn, cũng như tra c u các thông tin v kỳ thi tuy n sinh ñ i h c, cao ñ ng và trung h c chuyên nghi p. Hơn th n a, ph n m m còn có các thông tin tư v n v phương pháp h c t p, thi c . Cùng v i ch c năng thêm, s a, xóa các bài t p theo d ng và các ñ thi, ngư i s d ng có th lưu l i các bài t p, ñ thi hay mà mình sưu t p ñư c, t ng bư c hình thành m t ph n m m ñáp ng yêu c u riêng c a t ng ngư i. Các b n có th tìm mua ph n m m này t i các c a hàng bán CD trên toàn qu c. Sau khi cài ñ t xong thì trong thư m c C:\Program Files\OTDH\OTDHMV\HoTro có các file *.chm. Toàn b chương trình (l p 10, 11, 12) n m h t trong 3 file này nên các b n có th s d ng chúng tr c ti p ñ tra c u và tham kh o mà kh i c n ñăng nh p vào chương trình. Các b n có th download các file này t i ñ a ch : http://manguon4u.com/thuvien/onthimonvan.rar Sau khi t i v máy, các b n gi i nén ñ ra 3 file r i s d ng. Ph n m m thi th tr c nghi m ti ng Anh Các b n có th download chương trình này t i: http://manguon4u.com/thuvien/thithuanhvan.rar Sau khi khi download v máy, các b n ti n hành gi i nén và cho ch y file setup.exe ñ cài ñ t. Thi th tr c nghi m ti ng Anh là ph n m m mi n phí nh m h tr h c sinh chu n b thi ñ i h c làm quen v i vi c làm bài thi ti ng Anh b ng hình th c tr c nghi m. ðây là ph n m m do 11
 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com nhóm h c viên chương trình ñào t o l p trình viên qu c t Tata- Infotech, thu c Trung tâm Tin h c - trư ng ð i h c Khoa h c t nhiên TP.HCM phát tri n. Ngân hàng câu h i do Trung tâm Anh ng Apollo biên so n, báo Tu i Tr gi b n quy n. Sau khi cài ñ t thành công, b n nh p chu t vào bi u tư ng ñ vào chương trình. Lúc này màn hình chính s hi n ra và cho b n m t s ch n l a ñ làm th bài thi. - Tên ngư i thi: nh p tên t i ña 30 ký t , n u không nh p tên, chương trình s t ñ ng l y tên m c ñ nh là Không tên. - S câu h i: l a ch n s câu h i và th i gian làm bài tương ng v i s câu h i. - Th i gian làm bài: ngư i thi có th ch n l i th i gian làm bài cho phù h p. - Không tính th i gian: click ch n m c này ñ không gi i h n th i gian làm bài. Click vào nút B t ñ u ñ b t ñ u làm bài thi. Trong màn hình làm bài thi, b m vào “Câu trư c” ñ tr l i câu trư c ñ xem l i ho c s a, “Câu sau” ñ xem ho c làm câu ti p theo, “K t thúc” ñ ch m d t quá trình làm bài ho c không mu n làm ti p n a. ð ng h ñ m ngư c góc trên bên ph i s giúp cho ngư i thi theo dõi th i gian làm bài còn l i. Khi h t gi s t ñ ng k t thúc quá trình làm bài và xu t thông báo nh c cho ngư i thi bi t. PH M VĂN HƯNG anhbahungqn@gmail.com 12
 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðánh giá và c nh báo virus v m t s chương trình chơi t ñ ng trong game Võ Lâm Truy n Kỳ H u như ai cũng c m th y r ng chơi game online, nh t là m t game h p d n như Võ Lâm Truy n Kỳ, r t m t th i gian. Nhưng m i ñam mê thì khó b cho nên m i phát sinh ra m t gi i pháp khá “ng nghĩnh”, ñó là cài m t s chương trình ñ nó t ñ ng chơi game thay th cho mình! V n ñ là m t s nh ng chương trình này có kh năng b nhi m virus (trojan và keylogger) khi n tài kho n c a ngư i dùng b ñánh c p... Hi n nay Võ Lâm Truy n Kỳ ñư c xem là game tr c tuy n thành công nh t t i th trư ng Vi t Nam v i s ngư i chơi lên ñ n con s hàng tri u. Và ñ tr thành m t “cao th võ lâm” thì ngoài ti n b c, b n ph i dành r t nhi u th i gian cho game! Vì th ñã không ít chương trình t ñ ng chơi có kh năng thay th ngư i th t ñi u khi n nhân v t ñư c vi t ra, ñi u này r t t t vì giúp ngư i chơi ti t ki m ñư c nhi u th i gian. Tuy nhiên m t trái c a chúng cũng ñư c th hi n qua hàng lo t ngư i dùng b hack tài kho n do k x u ñã l i d ng cài thêm vào các trojan hay keylogger gây h i. ð giúp các b n tránh ñư c nh ng r i ro ñó, tôi xin ñánh giá và ñưa ra c nh báo virus v m t s chương trình chơi t ñ ng (AutoPlay) ñư c lưu hành ph bi n trên các phòng Net hi n nay. AUTOLEVEL 2.0: - ðánh giá: ðây ñư c xem như là phiên b n ñ u tiên c a t t c các chương trình t ñ ng chơi ñư c phát tri n và nâng c p sau này. Chương trình r t ñơn gi n và th t s h u d ng v i nh ng ngư i chơi nhân v t thu c phái Thi u Lâm và Nga Mi v i nh ng cách ñánh ñơn gi n và ñ c thù riêng c a môn phái. Nhưng ñ i v i các môn phái khác thì không phát huy ñư c tác d ng. ðây là như c ñi m l n nh t c a chương trình này. - C nh báo v virus: vì ñơn gi n và là kh i ñ u c a các chương trình autoplay sau này nên chương trình này ñư c hacker “ưu ái” cài ñ t thêm vào nhi u virus hơn b t c chương trình nào khác. Dung lư ng chu n c a chương trình 184 KB ñã ñư c test k là hoàn toàn “s ch”. Vì th b n hãy c n th n v i các chương trình cùng lo i có dung lư ng l n hơn. AUTOPLAY REGISTED 1.1.2.1 - ðánh giá: Là m t phiên b n k ti p c a chương trình Autoplay 2.0 nên tính năng và kh năng t ñ ng ñánh ñã ñư c nâng c p lên r t nhi u. Chương trình có kh năng t ñ ng “bơm máu”, n i l c, và dùng “th ñ a phù” tương ng v i các dòng HP, MP, Scroll. B n có th ñi u ch nh ph m vi ñánh (Auto Hit) cho nhân v t chơi c a mình theo ñ c trưng c a m i môn phái. Chương trình này phù h p v i t t c các môn phái c a nhân v t. ðây ñư c xem là bư c ti n vư t b c so v i trư c ñó. - C nh báo v virus v i 2 t p tin mang tên autoplay1_ 1__2__1_(1).3.exe 13
 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com và kisinh.dll v i dung lư ng t ng c ng là 392 KB và ñư c s d ng h u h t t i các phòng Net t i Thành Ph H Chí Minh. N u b n ñang s d ng chương trình này có nghĩa là b n có nguy cơ r t l n b hack, ñơn gi n vì bên trong có ch a m t con trojan mà ngay c Norton Antivirus cũng không nh n di n ñư c. Cho ñ n khi c p nh t danh sách nh n d ng virus m i nh t c a Bit Defender 9 ta m i có th phát hi n ra trojan này có tên là Trojan Muldrop.1417.C. Vì th l i khuyên c a tôi là b n nên xóa chúng ra kh i c ng và ti n hành quét virus cho toàn phân vùng ñ di t t n g c trojan này. Tuchoi (Ban Mau): - ðánh giá: ðư c Vi t hóa và lo i b ñi thành ph n trojan nguy hi m phiên b n trư c ñó. Tuchoi (Ban Mau) còn ñư c b sung thêm thành ph n chuy n ñ i các chiêu th c h tr c a vài môn pháp ñ c trưng như: Như Lai Thiên ði p c a Thi u Lâm hay M ng ði p c a Nga Mi trong m t th i gian nh t ñ nh. ðây ñư c xem là b n k t h p hoàn h o gi a hai phiên b n trư c kia. Tuy nhiên b n b t bu c ph i ñăng ký b n quy n m i có th chơi ñư c dài lâu. - C nh báo v virus: Chương trình ñã ñư c test r t k và ñ m b o s ch hoàn toàn v i 2 t p tin mang tên TuChoi16.exe và kisinh.dll v i dung lư ng t ng c ng là 131 KB. Gi ñây b n hoàn toàn có th yên tâm giao phó m i vi c cho Tuchoi (Ban Mau) mà ti p t c công vi c thư ng nh t. AUTOPLAY 2 C A THÁI VĂN KHANH: - ðánh giá: Là phiên b n m i nh t và hi n ñ i nh t, có kh năng AutoPlay ñư c thi t k dành cho trò chơi tr c tuy n Võ Lâm Truy n Kỳ do Thái Văn Khanh vi t. D a vào b n ñ nhân v t hi n t i và ti n hành phân tích ñ ñưa ra các phương án tác chi n phù h p v i nhân v t. ng v i m i môn phái có nh ng cách ñánh khác nhau và t t c ñ u ñư c Thái Văn Khanh t ng h p và ñưa vào phiên b n này. Gi ñây nhân v t c a b n hoàn toàn thông minh hơn như: có th di chuy n theo ñ i hình, thu nh t nh ng v t d ng quý hi m trư c, t ñ ng tán g u hay b ch y khi g p Boss hay “ñ sát”... Tuy nhiên do quá hi n ñ i nên gây khó khăn trong vi c l p c u hình cho ngư i chơi không rành k thu t. ð kh c ph c như c ñi m này, b n hãy ñ c k hư ng d n s d ng trư c khi dùng ñư c kèm theo. - C nh báo v virus: Là m t chương trình hoàn toàn s ch và có c website chính ñ cung c p http://autoplay.servegame.com/vltk/ nên b n hoàn toàn có th yên tâm v chương trình này. Dung lư ng chu n vào kho ng 1,69 MB và có ñăng ký b n quy n tác gi . B n có th tìm th y b n Full c a t t c các ph n m m này trên web hay các c a hàng bán ñĩa CD. Các b n cũng có th liên h v i ngư i vi t bài này ñ nh n ñư c phiên b n chính xác, s ch virus n u c n. GIANG VŨ VĂN van12@hcm.vnn.vn 14
 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Scientific Workplace ph n m m toán h c chuyên nghi p ðã có vài ph n m m chuyên toán ñư c gi i thi u trên lbvmvt trong th i gian qua, nhưng ph n m m scientific workplace gi i thi u trong s này k t h p r t t t hai ch c năng: so n th o và tính toán. Trong LBVMVT s 139 ñã có bài vi t gi i thi u m t ph n m m chuyên dùng ñ h c và d y toán c a Microsoft là Microsoft Student Graphing Calculator 2006. Ph n m m ñó có ưu ñi m là giao di n thân thi n, ti n d ng nhưng kh năng tính toán còn h n ch . Bài vi t này s gi i thi u ñ n các b n m t ph n m m khác v a có kh năng so n các công th c toán h c như Math Type v a có kh năng tính toán r t m nh không thua gì Maple, ñó là Scientific Workplace 5.5 c a hãng MacKichan Software, Inc. Download: www.mackichan.com. Dung lư ng: 81.6 MB 1. SO N TH O - Vi t ñư c t t c các ký hi u, công th c toán h c ph thông và cao c p. - H tr s d ng phím t t, do ñó khi ñã s d ng quen ph n m m này, b n có th so n th o công th c v i t c ñ không thua gì khi so n th o văn b n bình thư ng. - Cho phép t o m i nh ng ki u (Style) trình bày văn b n tương t như MS Word. - Tích h p modul Exam Builder ñ b n có th t o ra các ñ ki m tra dư i hai d ng: online exam ho c printed exam. - Cung c p thêm 3 cu n s tay Toán, Lý, Hoá r t chi ti t ñ b n ti n tra c u công th c toán, lý hay tính ch t c a các nguyên t hoá h c (hình 2). - Cho phép b n copy/paste công th c ñã vi t tr c ti p sang các ph n m m so n th o khác ho c xu t k t qu ra dư i d ng .htm hay .pdf. 2. TÍNH TOÁN Scientific Workplace tính toán ngay trên nh ng công th c và phương trình v a vi t ra và kh năng tính toán c a r t m nh. Do bài vi t có h n, ñây ch nêu ra nh ng tính toán thông thư ng c n thi t cho ñông ñ o b n ñ c: - Th c hi n ñư c t t c nh ng phép tính như Microsoft Student Graphing Calculator 2006 và m r ng thêm m t s ch c năng tính toán khác, ví d cho phép b n th c hi n 37 phép toán liên quan ñ n ma tr n. - Tính các ñ o hàm c p cao, nhi u bi n. Tính các tích phân xác ñ nh, b t ñ nh, tích phân suy r ng, ña bi n... - Gi i và bi n lu n các phương trình và h phương trình sơ c p, lư ng giác, siêu vi t... Gi i ñư c c phương trình vi phân. 15
 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com - Khai tri n các ña th c thành chu i Laplace và Fourier. - Th c hi n các phép toán ñ i v i vector như div, grad, rot... - V m i lo i ñ th 2D và 3D. Ngoài ra Scientific Workplace còn tích h p modul VCAM giúp phóng to, thu nh , tô bóng, ph lư i ñ quan sát t t nh t ñ th m i góc ñ , cho phép mô ph ng chuy n ñ ng t o hình ñ th theo m t tham s (hình 3). - Chuy n ñ i ñơn v c a 28 ñ i lư ng v t lý thông d ng. Ngoài ra còn r t nhi u ch c năng tính toán khác mà các b n có th tìm hi u và s d ng phù h p v i công vi c c a mình. 3. S D NG Khi m i kh i ñ ng, Scientific Workplace s xu t hi n khung New v i r t nhi u ñ nh d ng có s n ñ b n b t ñ u công vi c c a mình. Khi m i s d ng b n nên ch n ki u Scientific Notebook > Blank Document (màn hình so n th o hoàn toàn tr ng) ñ b t ñ u. Sau này khi ñã quen b n có th s d ng nh ng m u có s n ho c t o thêm nh ng ñ nh d ng cho riêng mình. - Scientific Workplace có hai ch ñ nh p li u là văn b n (ch ñen) và công th c (ch ñ ), và Scientific Workplace ch tính toán ñư c trên các công th c. ð chuy n gi a 2 ch ñ này b n dùng t h p phím Ctrl-T ho c Ctrl-M. - Sau khi hoàn t t công vi c, b n có th lưu k t qu l i dư i d ng m c ñ nh c a chương trình ho c xu t ra ñ nh d ng .html, .rtf hay .pdf. - Trong quá trình s d ng, n u g p khó khăn, b n có th tham kh o ph n Help c a chương trình ho c vào trang web www.mackichan.com ñ ñư c hư ng d n thêm. B n cũng có th tham gia vào forum cũng trong trang web này ñ cùng bàn b c, th o lu n v i nh ng thành viên khác. 4. NH N XÉT ðây là m t ph n m m tính toán m nh, tuy có như c ñi m là ph n Help t ch c chưa ñư c h p lý, có th gây khó khăn cho b n trong quá trình s d ng, nhưng khi ñã quen v i Scientific Workplace, b n s c m nh n ñư c nh ng l i ích to l n mà ph n m m này mang ñ n cho b n trong quá trình h c t p và nghiên c u toán h c. HOÀNG KHƯƠNG hoanggia_baokhuong@yahoo.com 16
 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com LogMeIn ñi u khi n máy tính t ... r t xa! V i ñư ng truy n ADSL luôn thư ng tr c k t n i, và v i nh ng công ngh m i ti t ki m năng lư ng giúp máy vi tính có th ñư c m su t ngày, vi c b n t m t nơi r t xa ñi u khi n chi c máy vi tính c a mình nhà qua Internet gi ñây tr nên hoàn toàn kh thi. B n ch c n s tr giúp c a m t d ch v trên web thông qua m t ph n m m cài s n trong máy nhà c a mình, và m t trong nh ng d ch v như th là LogMeIn. ði u khi n t xa (remote access) ñ c p trong bài này là kh năng ñăng nh p vào m t máy tính hay m ng t m t khu v c khác qua internet. v i kh năng này, b n có th ñi u khi n ho t ñ ng c a m t máy tính cách xa mình... hàng ngàn cây s ! Vi c ñi u khi n t xa ñư c th c hi n theo cách t o b n sao máy tính (duplicate desktop): Máy tính ñi u khi n nh n ñư c m t b n sao hình nh màn hình t máy ñư c ñi u khi n. B n sao này s ñư c c p nh t thư ng xuyên, ví d như sau m t kho ng th i gian xác ñ nh ho c khi có m t s thay ñ i trên màn hình ñư c ghi nh n t ph n m m ñi u khi n t xa n m trên máy ñư c ñi u khi n. Ph n m m trên máy tính ñi u khi n s giám sát các ho t ñ ng c a chu t, bàn phím. B t kỳ ho t ñ ng nào ñư c th c thi ñ u s ñư c g i ñ n máy ñư c ñi u khi n, nơi mà ph n m m ñi u khi n t xa s gi l p các ho t ñ ng này. Khi ñó, máy ñư c ñi u khi n s tuân theo các ho t ñ ng như th chúng ñư c ñưa ra t chính máy ñó. Hi n t i có nhi u ph n m m ho t ñ ng d a trên phương th c này, có th k ñ n như: ReMote PC, NetOP Remote Control, GoToMyPC, LogMeIn. Bài vi t này s gi i thi u cách cài ñ t và s d ng LogMeIn. 1. Tính năng: LogMeIn cung c p m t gi i pháp h tr và ñi u khi n máy tính t xa m t cách hoàn h o, nhanh chóng và an toàn. D ch v s cung c p các tính năng ưu vi t như: sao lưu (backup) d li u, chia s và qu n lý file, ñ ng b hóa d li u, in tài li u t xa, và h tr khách hàng theo yêu c u. LogMeIn hi n có 2 s n ph m cơ b n là LogMeIn Free (mi n phí - ch có tính năng ñi u khi n t xa) và LogMeIn Pro (tr phí - g m nhi u tính năng cao c p hơn b n Free, ví d như tính năng download có resume). 2. Cài ñ t: Trư c h t c n phân bi t 2 ñ i tư ng: - Máy ñích (target computer) là máy tính ñư c ñi u khi n t xa. Yêu c u ñ i v i máy này là có k t n i Internet và có quy n admin ñ cài ñ t ph n m m. - Máy t i ch (local computer) là máy dùng ñ ñi u khi n máy ñích nói trên. Yêu c u ñ i v i máy này cũng ch c n có k t n i Internet (nhưng nên s d ng ADSL ñ có t c ñ k t n i và 17
 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com truy n t i nhanh). Thao tác cài ñ t c th (t i máy ñích) như sau: - Vào trang web http://www.logmein.com, b m Create An Account bên góc ph i, trên cùng màn hình, b n s có ñư c b n li t kê các s n ph m khác nhau c a LogMeIn (hình 1). - ð làm quen d n v i LogMeIn, b n nên ch n s n ph m LogMeIn Free vì nó d s d ng nh t, nhưng ch có tính năng ñi u khi n t xa. B n b m Sign Up, màn hình s xu t hi n trang ñăng ký tài kho n m i (hình 2). - Vi c ñăng ký khá d dàng, b n nh p ñ a ch email và ch n m t kh u ñ nh . Sau khi hoàn thành vi c ñăng ký, b n ph i thêm máy tính vào tài kho n LogMeIn c a mình ñ ñư c ñi u khi n t xa sau này b ng cách ch n nút Add Computer như hình 3. - Lúc này h th ng s kích ho t ñ t i v file cài ñ t LogMeIn.exe, b n ch n Download Now. N u có tr c tr c (như b n ñang v n hành h th ng ch n pop-up ch ng h n) thì LogMeIn s cho b n link ñ t i. Ho c t i tr c ti p file zip (4.12 MB) t link sau: https://secure.logmein.com/logmein.zip Quá trình c t ñ t file LogMeIn khá ñơn gi n. Cho ch y file LogMeIn.exe v a t i v . Ch n Next khi xu t hi n màn hình Setup, ch n I Agree ñ ñ ng ý các ñi u kho n s d ng ph n m m, ch n vùng cài ph n m m trên c ng c a b n, cu i cùng b m Finish ñ hoàn t t vi c cài ñ t. bư c này, như ñã nói trên, b n ph i có ñ y ñ quy n admin. Khi cài ñ t thành công, bi u tư ng c a LogMeIn s xu t hi n khay h th ng và s t ho t ñ ng n i v i server c a LogMeIn m i l n Windows kh i ñ ng. - B m nút Go to my computer. B n s có m t danh sách các máy ñích trong tài kho n c a mình. ð thêm các máy khác vào danh sách này, b n vào l i tài kho n c a mình ñã ñăng ký trên trang web, l p l i vi c b m nút Add Computer. B n có th b m vào nút Computer Settings ñ xem và thi t l p các thông s v máy ñích (có th thêm, xóa, ñ i tên ñ ti n qu n lý). Ngoài ra b n th thi t l p thêm ngư i dùng c p 2 (Secondary User) b ng cách cung c p ñ a ch email, m t kh u. Ngư i dùng c p 2 ch có quy n ñi u khi n trên nh ng máy tính mà b n ch ñ nh. 3. S d ng LogMeIn: ð ñi u khi n máy ñích, b n có th s d ng m t máy tính b t kỳ nhưng khác v i máy mà b n ñã thêm vào danh sách trong tài kho n LogMeIn ñã nói trên. - Vào trang web http://www.logmein.com, ñăng nh p b ng tài kho n LogMeIn c a b n (ñã t o ph n Cài ñ t). B m vào máy ñích mà b n mu n ñi u khi n, ví d dư i ñây, máy ñích là “Home” (hình 4). - Ti n trình k t n i s di n ra t ñ ng, lúc này chương trình s cài ñ t ph n ng d ng Java ñ ñi u khi n máy ñích. B n b m Run ñ ch y ph n ng d ng 3Ams Labs ActiveX Clients. Khi thi t l p ph n ng d ng này hoàn t t, máy t i ch (máy tính b n s d ng) ñã ñư c k t n i v i máy ñích. B n hãy ñăng nh p b ng tài kho n v i username và password như là b n ñang ng i trư c máy ñích v y. - Sau khi ñăng nh p thành công, chương trình s xu t hi n h p tho i tùy ch n khi k t n i. B n nên ñ m c ñ nh và b m Proceed. Ti n trình k t n i di n ra t ñ ng, khi k t n i thành công b n s th y như hình 5. Lúc này b n ñã có th s n sàng m các ng d ng, các file, ñi u khi n bàn phím, chu t như 18
 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com là b n ñang ng i trư c máy ñích v y. Lưu ý: B n ch có th ñi u khi n máy ñích t xa khi máy ñó ñang online, t c là máy ñang m , ñang k t n i Internet và ph n m m LogMeIn ñang ho t ñ ng. M t s trang thông tin v các ph n m m ñi u khi n máy tính t xa khác: Remote PC - http://www.remotepc.com NetSupport Inc. - http://www.netsupport-inc.com NetOp Remote Control - http://www.crossteccorp.com Radmin - http://www.radmin.com GoToMyPC - http://www.gotomypc.com/siteMap.html NGUY N KI N PHÚC kienphuc82@yahoo.com 19
 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Vài kinh nghi m s d ng trình duy t Opera@USB Opera là trình duy t web có ch c năng nh n và g i email theo giao th c POP3 như Outlook Express. Vì v y th t là ti n l i khi s d ng b n Opera@USB ch a trong ñĩa flash USB, ch y tr c ti p không c n cài ñ t ñ có th duy t web cũng như nh n và g i mail trên nh ng máy khác nhau. Hi n nay ña s h c sinh, sinh viên do kh năng tài chính h n ch nên thư ng ph i s d ng d ch v Internet ngoài. Vi c này có m t tr ng i là khi mu n sao lưu các email m t cách h th ng, l y các bài báo, tin c n dùng... thì g p khá nhi u r c r i, m t th i gian. ð kh c ph c nh ng khó khăn này, các b n có th dùng trình duy t Opera@USB. Như tên g i c a nó, ñây là m t trình duy t ch y trên ñĩa di ñ ng USB. Trình duy t này có nhi u ưu ñi m như: - Tích h p trình qu n lý email r t m nh d s d ng. - H tr tin nhanh RSS. - H tr chat (IRC). - Duy t nhi u trang web cùng m t lúc, qu n lý Bookmarks ñơn gi n, d s d ng. - H tr download t t. - Không ñ l i thông tin cá nhân trên máy s d ng. Th c ch t nó là trình duy t Opera ñã ñư c ch nh s a ñ ch y trên ñĩa USB. Trư c h t b n t i v t ñ a ch : http://www.opera-usb.com, gi i nén vào ñĩa USB c a mình (b n nên t o thư m c /OperaUSB ch ng h n và gi i nén vào ñó). Và gi ñây m i khi ch y chương trình, b n ch vi c ch y file Opera.exe. Sau ñây là cách nh n và g i mail, m t s cách nh n tin nhanh. Các tính năng thú v khác các b n có th d dàng t tìm hi u thêm. 1. NH N VÀ G I EMAIL B NG POP3: Ph n này gi i thi u webmail Gmail, các web mail khác cũng tương t . - Bư c 1: Thi t l p trong trình duy t. M Opera@USB, vào Tools > Mail and chat accounts... Chương trình s h i “You need to create an account before proceeding. Would you like to create one now?” ch n Yes. Ch n “Regular email (POP)” trong New account wizard. ði n tên, ñ a ch email, login name và password c a email ñó. m c cu i cùng (hình 2), n u b n s d ng Gmail, trong Incoming sever b n ñi n vào: pop.gmail.com. Outgoing sever ñi n vào: smtp.gmail.com. Và ch n: Use secure conection (TLS). N u s d ng email c a www.yahoo.ie, m c Incoming sever ñi n vào: pop.mail.yahoo.com, m c Outgoing sever ñi n vào: smtp.mail.yahoo.com. Và không ch n: Use secure conection (TLS). 20
nguon tai.lieu . vn