Xem mẫu

  1. Th thu t khi i h p báo
  2. Hơn m t l n, tôi ư c các quan ch c ho c phóng viên nư c ngoài nh n xét như sau v phóng viên c a chúng tôi thư ng trú t i các qu c gia khác: "Tôi ch m y khi th y phóng viên c a các anh tham d h p báo." H ã sai vì th c s là phóng viên c a chúng tôi có m t t i nhi u cu c h p báo, nhưng h ã úng vì s có m t này nhi u khi... có cũng như không. Mà ch c nư c ngoài, cách ây m y năm thì h p báo trong nư c, dù toàn nói b ng ti ng Vi t, cũng ch lôi kéo ư c m y nhà báo t câu h i. Thông tin ưa ra th nào thì bi t v y, nhi u ngư i c ôm ư c thông cáo báo chí là yên tâm, còn "chính ch " mu n có bài c bi t th nào thì kh c t liên h . Chuy n h p báo c a phóng viên hi n nay trong nư c ã khác trư c nhi u, nh t là khi có h p báo v các v n nóng c a xã h i. Bên c nh nh ng cu c h p báo gi ng như ki u h p m t chi u, ch có "m y v c báo cáo như di n văn" còn nhà báo thì ch nh n tài li u (có k p phong bì) v nhà xào n u, ã có r t nhi u cu c h p báo th c s ... gi ng h p báo(!) - nơi ngư i ta săn lùng thông tin.
  3. Tuy nhiên, i h p báo mang ư c v nhi u k t qu , cũng c n có vài th thu t. Di n àn Báo chí Vi t Nam (Vietnam Journalism) xin gi i thi u vài g ch u dòng trích t cu n S tay tác nghi p c a Reuters Foudation. c thêm: - n h i ngh , xin ng ưa tin h i ngh ! - Cách ưa tin v các cu c h p, h i ngh - Tìm hi u thêm ngoài thông cáo báo chí - Ai nói "không" v i phong bì? Ng i hàng gh u - và ng nghe theo l i ngư i ch t a yêu c u ưa ra nhi u câu h i g p v i nhau b i nh ng quan ch c thông minh khi tr l i t i các cu c h p báo thư ng t p trung vào các câu h i d và b qua các câu h i khó. Ki m tra thông tin cơ b n (background) - c n nghiên c u trư c ch c a bu i h p báo và tìm hi u càng nhi u thông tin background càng t t. Cũng c n liên h v i các um i bi t nh ng v n s ư c ưa ra t i cu c h p báo, và nghe ngóng c các tin n.
  4. Ki m tra tên - nh ng ngư i tham d h p báo thư ng có bi n ghi tên t trên bàn. Hãy v sơ trong s tay v v trí c a nh ng ngư i tham d và ánh s th t (1, 2, 3) nhanh chóng xác nh ngư i phát bi u. Ph i h p làm vi c - Thông thư ng r t khó h i liên ti p nhi u câu h i, vì th hãy theo sát c câu h i c a nh ng phóng viên khác. M t phòng h p báo v i nh ng nhà báo bi t ph i h p v i nhau thì s thu ư c nhi u thông tin hơn là m t nhóm nh và ch t p trung vào m t s câu h i. Ch t v n t i c a - Hãy ti p c n các quan ch c/nh ng ngư i d h p báo khi h r i phòng, ho c trư c khi h vào phòng h p báo. Nhi u ngư i s n sàng tr l i các câu h i sâu hơn v v n ư c c p t i h p báo. Tìm phóng viên chuyên ngành - N u b n ph i ưa tin v m t ch khó và b n không năm rõ thì t t nh t là tìm g p m t phóng viên chuyên ngành - ngư i h i nh ng câu h i sâu - và nói chuy n v i phóng viên ó. Các chuyên gia luôn s n sàng chia s ki n th c./.
nguon tai.lieu . vn