Xem mẫu

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ, SỐ LƯỢNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG NĂM Biểu mẫu số: 59 HTLĐ-P.TCCB Đơn vị báo cáo: P.TCCB Đơn vị nhận: P.HCTH Tính đến ngày tháng năm 20…. Trình độ CBVC Hình thức lao động TT Tên Đơn vị Tổng số TS ThS (NCS) ĐH(CH) CĐ KHÁC Biên chế NĐ 116 NĐ 68 HĐ Ngoài 1 BGH 2 Khoa Cơ bản 3 Khoa Công nghệ 4 Khoa Kỹ thuật 5 Khoa Nông nghiệp 6 Khoa GDTX 7 Khoa LLCT 8 Khoa KT - XH 9 Khoa Sư phạm 10 Phòng HCTH 11 Phòng TCCB 12 Phòng Đào tạo 13 Phòng KH - TV 14 Phòng QT - TB 15 Phòng QLKH & QHQT 16 Phòng CTCT & SV 17 Phòng TTGD 18 Ban Quán lý dự án XD 19 TT. KT & ĐBCLGD
  2. 20 TT. TH - NN 21 TT. UDKT & CGCN 22 TT. TT - TV 23 TT. HTSV TỔNG CỘNG Người lập biểu TRƯỞNG PHÒNG Đinh kỳ gửi báo cáo: 3 tháng/lần; gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý