Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /2010/TTr-MKT Long An, ngày 10 tháng 08 năm 2010 THÔNG BÁO V/v Triển khai nội dung đính kèm theo mail (signatures) theo quy chuẩn. Nội dung đính kèm theo mail (signatures) là một phần không thể tách rời trong email của mỗi cá nhân trong một Doanh nghiệp, nhằm thể hiện các thông tin của cá nhân thuộc Doanh nghiệp đến mọi người trong quá trình làm việc qua mail. Nhằm chuẩn hóa và đảm bảo tính thống nhất nội dung đính kèm theo mail (signatures) trong tòan hệ thống, nay Tổng giám đốc thông báo đến hệ thống TRUSTBank như sau:  Các cá nhân được cấp và sử dụng mail của TRUSTBank đều phải thực hiện nội dung đính kèm theo mail (signature) theo mẫu chuẩn (đính kèm).  Các bước thực hiện do Trung tâm CNTT hướng dẫn (đính kèm).  Thời gian triển khai: kể từ ngày văn bản này được ký đến hết ngày 21/08/2010. Trong quá trình triển khai có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Marketing và Trung tâm CNTT để được hướng dẫn cụ thể hơn. Đề nghị các Phòng/Trung tâm/Đơn vị trong hệ thống nhanh chóng triển khai. Trân trọng thông báo. Nơi nhận TỔNG GIÁM ĐỐC - Như trên; - Phòng Mar - Các chi nhánh và các phòng ban - Lưu./.