Xem mẫu

  1. Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định 1. đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho
  2. Tên bước Mô tả bước doanh nghiệp. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) 2. ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. - Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh 3. nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo gồm những nội dung sau: - Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 1. kinh doanh của doanh nghiệp; - Tên dự kiến thay đổi; - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  3. Thành phần hồ sơ 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết 2. định của Hội đồng quản trị công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh Thông tư 01/2009/TT- 1. doanh của doanh nghiệp BKH của B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn