Xem mẫu

  1. Ðơn vị C/O: ________________________________________________________________ Ðịa chỉ: ____________________________________________________________________ Mã số: _______ Ðiện thoại: ______________ Fax: ___________ Email: ________________ THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG TRONG HỒ SƠ ĐƠN VỊ C/O Kính gửi: Tổ cấp C/O ___________________________ Chi nhánh VCCI tại tại TP. Hồ Chí Minh Đơn vị C/O chúng tôi xin thông báo thay đổi nội dung trong hồ sơ đơn vị C/O đã nộp tại Tổ chức cấp C/O như sau: 1- Ngày thay đổi có hiệu lực: / /200__ 2- Lý do thay đổi (nếu có): 3- Nội dung thay đổi: Ðơn vị C/O chúng tôi cam kết nội dung khai báo và chứng từ đính kèm (nếu có) là xác thực. Đơn vị C/O chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về khai báo và cam kết này. Trân trọng. Lập tại _____________________, ngày ______/____/200___ (ký tên & đóng dấu) * Nơi nhận: - Như trên - Lưu: hồ sơ tại đơn vị C/ O * Đính kèm: