Xem mẫu

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2012 Số: 4561/TB-BNN-XD THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP NGÀY 25/8/2012 KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA, KHOẢN VAY BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2 Ngày 25/8/2012, t ại Cơ sở 2 trường Đại học thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp giao ban tháng 8 kiểm điểm tình hình thực hiện dự án Thủy lợi Phước Hòa, khoản vay bổ sung giai đoạn 2. Thành phần dự họp gồm có Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng - chủ trì cuộc họp; Cục Quản lý XDCT; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 (Ban 9); Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Tây Ninh, Long An và Tp.Hồ Chí Minh; Ban Quản lý dự án (thuộc Sở Nông nghiệp) của các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Công ty Black & Veatch (BVI), (Danh sách thành phần tham dự cuộc họp tại Phụ lục kèm theo). Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình thưc hiện tiến độ đến tháng 8/2012, các khó khăn vướng mắc còn tồn tại và ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng kết luận như sau: 1. Dự án tiến triển chậm so với thời hạn kết thúc Hiệp định được ký kết. Tại buổ i làm việc với Bộ trưởng ngày 22/8/2012 Nhà tài trợ đã đánh giá là một trong những dự án có tính rủi ro cao cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo. 2. Giao Cục Quản lý XDCT làm đầu mối kiểm tra đôn đốc, họp giao ban hàng tuần với Ban 9, cử cán bộ hỗ trợ Ban 9, Sở Nông nghiệp và PTNT Long An trong việc xét thầu, chủ động hỗ trợ các chủ đầu tư giải quyết công việc và kịp thời báo cáo Bộ tác động các Bộ, Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 3. Ban 9 và Sở Nông nghiệp & PTNT Long An đẩy nhanh công tác xét thầu các gói thầu đã mở thầu, sớm thông qua Nhà tài trợ và phê duyệt kết quả đấu thầu để triển khai thực hiện. Đối với các gói thầu chưa tổ chức đấu thầu cần gấp rút hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu trong thời gian sớm nhất. 4. Ban 9 cần tăng cường vai trò của chủ dự án trong việc tổng hợp, lập; trình duyệt và trao đổi, làm việc với các chủ đầu tư khác trong việc bố trí kế hoạch vốn cho từng giai đoạn của dự án đảm bảo có thể khởi công, ho àn thành tất cả các gói thầu theo đúng thời hạn kết thúc Hiệp định; tổng hợp cả hai giai đoạn vào một dự án trình Bộ phê duyệt,
  2. trong đó bao gồm cả thiết kế Khu tưới Thái Mỹ (trường hợp không sử dụng nguồn vốn vay thì sử dụng nguồn vốn đối ứng trong nước để đầu tư). 5. Ban 9 và các chủ đầu tư địa phương cần nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong chuyển ngân vốn vay và sử dụng vốn đối ứng đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất thực hiện việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng. 6. Do nguồn vốn kế hoạch bố trí cho Dự án vẫn còn thiếu khoảng 200 tỷ so với yêu cầu, các chủ đầu tư địa phương cần báo cáo Lãnh đạo đề nghị Tỉnh cho vay tiền để ho àn thành việc chi trả đền bù, tạo điều kiện sớm khởi công các gói thầu. Dự án sẽ hoàn trả lại sau khi được cấp vốn. Trên đây là kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp, Cục Quản lý XDCT thông báo để các đơn vị biết, phối hợp thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Nơi nhận: - Bộ trư ởng (đ ể b/c); PHÓ CỤC TRƯỞNG - TT Hoàng Văn Thắng (đ ể b/c); - Các đơn vị dự họp; - Sở NN &PTNT tỉnh Bình Phư ớc; - Lưu VT, Cục QLXDCT (HN, B2). Trần Duy Tiến