Xem mẫu

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2012 Số: 293/TB-NHNN THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH TIỀN COTTON LOẠI 10.000 ĐỒNG VÀ 20.000 ĐỒNG Thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo như sau: 1. Từ ngày 01/01/2013, đồng tiền cotton loại 10.000 đồng và 20.000 đồng hết giá trị lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Kề từ thời điểm đình chỉ lưu hành (01/01/2013), các tổ chức và cá nhân có các loại tiền này được đổi ngang giá trị sang các loại tiền đang lưu hành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước tại các tỉnh, thành phố. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./. KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Đào Minh Tú