Xem mẫu

  1. Thông báo khi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: cá nhân người nước ngoài, Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Fax,.. Thời hạn giải quyết:7 ngày trước ngày dự kiến đến chào bán dịch vụ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bản thông báo người nước ngoài đến chào bán dịch vụ
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người nước ngoài đến chào bán dịch vụ phải thông báo bằng văn bản (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax..) 1. trước ít nhất 7 ngày làm việc về việc bán dịch vụ với Sở LĐTBXH địa phương nơi người nước ngoài dự kiến đến chào bán dịch vụ Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo gồm các nội dung: họ tên, quôc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt 1. đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc cụ thể Số bộ hồ sơ: 01
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn