Xem mẫu

  1. Thông báo của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh về vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục VI-1 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH.......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Số:....................... THÔNG BÁO Về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Kính gửi:(Tên doanh nghiệp....) Phòng đăng ký kinh doanh:........................................................................................................... Địa chỉ trụ sở:.......................... ..................................................................................................... Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................ Email: .................................................. Website: ......................................................................... Căn cứ kết luận/biên bản làm việc của.......................................................................................... Ngày.................................................................................................................................... Về việc......................................................................................................................................... Phòng đăng ký kinh doanh thông báo nội dung vi phạm của công ty/doanh nghiệp tư nhân................................................ như sau: .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Phòng kinh doanh yêu cầu công ty/doanh nghiệp (theo từng trường hợp quy định tại Điều 46 của Nghị định số 88/2006/NĐ-CP)........................................................................Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sau 10 ngày kể từ ngày...........................(nếu).......................... .........., ngày.........tháng.........năm..........
  2. TRƯỞNG PHÒNG (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Nơi nhận - Như trên - Cục thuế tỉnh/Thành phố - Chi cục Quản lý thị trường - ........... - Lưu:........
nguon tai.lieu . vn