Xem mẫu

  1. Thói quen t m nư c l nh mùa ông: L i hay h i? V i nhi u ngư i, t m nư c l nh vào mùa ông là thói quen, s thích t t cho s c kho . Chúng tôi ã tìm hi u nh ng thói quen này và cách luy n t p giúp cơ th kho m nh hơn. M u v n t m nư c l nh h ng ngày! Ông Nguy n Văn Nh t (TP Vinh, Ngh An) năm nay ã 72 tu i nhưng v n kho m nh, minh m n. Theo ông Nh t, m t trong nh ng bi n pháp giúp ông có s c kho ó là do thói quen t m nư c l nh quanh năm.
  2. Vào nh ng ngày mùa ông l nh giá, nư c như mu n óng băng, t t c m i ngư i quanh ông ng i r a tay chân và m t b ng c nư c m thì ông v n ch dùng nư c l nh. Cũng theo ông Nh t, t m nư c l nh vào mùa ông khi n ông c m th y kho và mát, ch ng c ư cv i giá l nh. Khi b m, m i ngư i khuyên ông nên t m nư c m nhưng t m nư c nóng ông l i m thêm, n khi t m nư c l nh m ngay.
  3. "L n tôi b u to c , i c t u v các bác sĩ khuyên nên t m r a b ng nư c m nhưng càng t m tôi th y cơ th càng m t hơn. Sau ó tôi t m nư c l nh thì kho h n, v t m nhanh lành". Còn ch Vũ Thu Trang (23 tu i, Mai ng, Hà N i) ã duy trì thói quen này nhi u năm nay. Ngày nào mùa ông ch cũng t m g i b ng nư c l nh t vòi d n t b nư c lưu c a gia ình. Khi t m nư c này, ch th y mát như ang t m gi a trưa hè, cơ th kho , da d m n màng, m m m i hơn... "T m nư c l nh nhi u và lâu vào mùa ông nhưng chưa bao gi tôi b m, c m vì l nh c ", ch Trang cho bi t. Nh ng ai không nên t p thói quen này? i v i ông Nh t, t m nư c l nh vào mùa ông l nh giá là m t trong nh ng thói quen ơn gi n nh t mà ông có, giúp cơ th s ch s , thoát khí trong ngư i và
  4. quen v i l nh. Khi cơ th ã i u hoà ư c thì không còn s c m l nh n a. Cách t m như sau: Sáng s m sau khi ng d y, m c qu n áo m m ng và t p luôn bài th d c v n ng cơ th . Trư c khi t m, ông Nh t thư ng xoa ng c và m t vài l n giúp cơ th m lên. "Xoa xong cơ th là tôi l y gàu múc nư c d i t u xu ng chân, t m như bình thư ng. Tôi không có c m giác gió lùa hay l nh hơn khi chưa t m m c dù ang ngoài tr i", ông Nh t chia s . Còn ch Trang cho hay, cách t m c a ch r t ơn gi n như t m nư c m. Cho nư c ra ch u, sau ó d i t dư i chân lên d n trên ngư i. Khi t m xong lau khô, m c qu n áo m r i m i ra ngoài. Theo BS Hoàng Xuân i, nguyên chuyên viên B Y t , nhi u ngư i hi n nay có thói quen t m nư c l nh vào mùa ông, vì th không ph i là hi m. Tuy nhiên,
  5. nh ng ngư i này thư ng có s c kho t t, bi t cách luy n t p cân b ng v i môi trư ng nư c l nh. Cũng theo v chuyên gia này, n u luy n t p ư c t m nư c l nh vào mùa ông cũng t t vì nó giúp cơ th hoà ng ư c v i cái l nh, ít b c m l nh, s c kháng m nh lên... Tuy nhiên, dù quen n âu trư c khi t m nên t p th d c, kh i ng cơ th tránh b l nh t ng t, ch ng co m ch... Nh ng ngư i v n có các b nh như cao huy t áp, b nh liên quan n tim m ch, s c kho y u ho c các b nh m n tính như viêm ph qu n m n tính, viêm ph i thì không nên t p thói quen này. Bà m mang thai, sau khi sinh d y ho c ngư i m không nên t m nư c l nh. T t nh t mùa ông nên hoà thêm nư c nóng vào b t giá l nh, m b o s c kho .