Xem mẫu

  1. Thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Đối tượng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thỏa thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch gửi Sở Xây dựng Văn bản đề 1. Bước 1 nghị thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo cùng hồ sơ. Sở Xây dựng có ý kiến trả lời Sở Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch 2. Bước 2 về việc thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo nêu trên. Hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị thỏa thuận xây dựng công trình quảng cáo của Sở Văn hóa, 1. Thể thao & Du lịch. Hồ sơ pháp lý cùng bản vẽ thiết kế do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch gửi 2. đến. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Phù hợp với quy hoạch các điểm quảng cáo và quy Thông tư số 1. hoạch chi tiết xây dựng đã được cấp có thẩm quyền 06/2007/TTLT- phê duyệt và công bố; BVHT...
  4. Nội dung Văn bản qui định Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ Thông tư số 2. các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng 06/2007/TTLT- lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa và BVHT... khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; Công trình sửa chữa, cải tạo không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách Thông tư số 3. đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, 06/2007/TTLT- thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, BVHT... chống cháy, nổ; Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công Thông tư số 4. trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, 06/2007/TTLT- không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công BVHT... trình liền kề xung quanh; 5. Đối với công trình xây dựng tạm, việc cấp phép xây Thông tư số dựng phải tuân theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của 06/2007/TTLT-
  5. Nội dung Văn bản qui định Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND. BVHT...
nguon tai.lieu . vn