Xem mẫu

  1. 37T. Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch 11/08/2009 37.1. Trình tự thực hiện: - Gửi hồ sơ xin thoả thuận kiến trúc quy hoạch tới cơ quan quản lý quy hoạch - Sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng thời hạn quy định 37.2. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 37.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị cấp văn bản thoả thuận kiến trúc quy hoạch - Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thuyết minh và bản vẽ nhiệm vụ thiết kế công trình, các phương án sơ phác thiết kế công trình gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình ở tỷ lệ thích hợp. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 37.4. Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 37.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân, tổ chức 37.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án nhóm A, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch đối với các dự án nhóm B, C - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng hoặc Sở kiến trúc quy hoạch - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng hoặc Sở kiến trúc quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về quy hoạch đối với các dự án nhóm B, C 37.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Văn bản thoả thuận 37.8. Lệ phí (nếu có): không có quy định 37.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có
  2. 37.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 37.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006 của Bộ Xây dựng về công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.
nguon tai.lieu . vn