Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông Thỏa thuận cho phép tạm nhập, tái xuất và sử dụng thiết bị thông tin (cho Tên thủ tục : các đoàn ngoại giao, triển lãm giới thiệu công nghệ) Cơ quan Vụ Viễn thông thực hiện : Nội dung : Thỏa thuận cho phép tạm nhập, tái xuất và sử dụng Thủ tục thiết bị thông tin (cho các đoàn ngoại giao, triển lãm giới thiệu công nghệ) - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Vụ Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông - Trình tự thực hiện: - Vụ Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông sau khi xem xét đồng ý gửi công văn cho Cục Tần Số, Vụ Lễ Tân - Bộ Ngoại giao. - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- - Cách thức thực hiện; Nguyễn Du- Hà Nội; - Thông qua hệ thống bưu chính.. - Công văn yêu cầu cho tạm nhập tái xuất và sử dụng thiết bị viễn thông. - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Cấu hình mạng sử dụng và phạm vi hoạt động của thiết bị viễn thông. Số lượng hồ sơ: 1 (bộ) - Thời hạn giải quyết: - Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức hành chính: Cá nhân - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông – Bộ - Cơ quan thực hiện thủ tục Thông tin và Truyền thông hành chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Tần Số- Bộ Thông tin và Truyền thông; Vụ Lễ Tân- Bộ Ngoại giao - Tổng cục An ninh - Bộ Công An. - Kết quả thực hiện thủ tục Văn bản chấp thuận hành chính: - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không (nếu có và đề nghị đính kèm): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không thủ tục hành chính (nếu có): Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính - Căn cứ pháp lý của thủ tục phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông hành chính: Nghị định 24/2004/NĐ- CP ngày 14/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh BCVT về Tần số Vô tuyến điện
nguon tai.lieu . vn