Xem mẫu

 1. THÚ - Phêìn I 1 THÚ Chuá Boâ Tòm Baån CHUÁ BOÂ TÒM BAÅN Mùåt trúâi ruác buåi tre Buöíi chiïìu vïì nghe maát Boâ ra söng uöëng nûúác Thêëy boáng mònh, ngúä ai Boâ chaâo: “Kòa anh baån Laåi gùåp anh úã àêy!" http://ebooks.vdcmedia.com
 2. 2 TUYÏÍN TÊÅP PHAÅM HÖÍ Nûúác àang nùçm nhòn mêy Nghe boâ cûúâi nhoeãn miïång Boáng boâ chúåt tan biïën Boâ tûúãng baån ài àêu Cûá ngoaái trûúác nhòn sau “ÊÅm úâ tòm goåi maäi... NGÛÅA CON Ngûåa cha ài moáng sù’t Bêåt lûãa àaá dûúái chên Ngûåa con thêëy kïu êìm: “Böë úi chên böë chaáy!” http://ebooks.vdcmedia.com
 3. THÚ - Phêìn I 3 SAÁO ÀÊÅU LÛNG TRÊU Thaách anh trêu àêëy Àaánh àûúåc saáo àen! Anh quêåt àuöi lïn Saáo saâ xuöëng àêët Anh quay sûâng huác Saáo laåi lïn lûng Saáo möí tûá tung Laâ anh thua nheá! BÏ ÀOÂI BUÁ - N hanh cho con buá tñ Àoái, àoái röìi meå úi! - Gò maâ nhùång lïn thïë Múái nhaã vuá àêëy thöi - Nhaã vuá laâ àoái röìi Meå úi, con buá tñ!!! http://ebooks.vdcmedia.com
 4. 4 TUYÏÍN TÊÅP PHAÅM HÖÍ MEÂO VAÂ TRO BÏËP Tro bïëp laâm àïåm Meâo ta khoanh troân Caã hai cuâng êëm Cuâng nguã thêåt ngon http://ebooks.vdcmedia.com
 5. THÚ - Phêìn I 5 Em Thñch Em Yïu MÛÚÂI QUAÃ TRÛÁNG TROÂN Mûúâi quaã trûáng troân Meå gaâ êëp uã Mûúâi chuá gaâ con Höm nay ra àuã Loâng trù’ng, loâng àoã, Thaânh moã, thaânh chên Caái moã tñ hon Caái chên beá xñu Löng vaâng maát dõu Mù’t àen saáng ngúâi Úi chuá gaâ úi! Ta yïu chuá lù’m http://ebooks.vdcmedia.com
 6. 6 TUYÏÍN TÊÅP PHAÅM HÖÍ Trong baân tay êëm Chuá àûáng chuá kïu Meå gaâ “tuåc tuåc” Chuá ngoaái nhòn theo Ta thaã chuá ra Chaåy ùn cuâng meå Chaåy biïën caã chên Chaåy sao nhanh thïë! Laâ gaâ cuãa beá Gaâ nheá àûâng quïn Ùn khoãe, lúán khoãe Àeã roä nhiïìu lïn! http://ebooks.vdcmedia.com
 7. THÚ - Phêìn I 7 RÒNH XEM MÙÅT TRÚÂI Saáng maát meå phúi aáo Chiïëu xïë meå lêëy vaâo Beá súâ aáo, hoãi meå: “Nûúác trïn aáo ài àêu?” Meå cûúâi chó mùåt trúâi: “Öng mùåt trúâi uöëng àêëy!” Beá tin meå, hoãi thïm: “Uöëng luác naâo khöng thêëy..?” Meå cûúâi: “Thêëy sao àûúåc! Öng êëy rêët khön nhanh Vù’ng ngûúâi bay xuöëng uöëng Thoaáng ngûúâi, vuåt bay lïn" Höm sau muác baát nûúác Beá àïí chöî vù’ng ngûúâi Vaâo nhaâ nêëp khe cûãa Beá rònh xem Mùåt trúâi..! http://ebooks.vdcmedia.com
 8. 8 TUYÏÍN TÊÅP PHAÅM HÖÍ BEÁ ÀI CAÂY Chuöëi xanh möåt quaã Cù’m böën chên tre Thaânh con trêu àûåc Nhòn giöëng giöëng ghï! Hai ngoån cúâ ngö Laâm cêy caây nhoã Àem ra giûäa ngoä Buöåc trêu ài caây Trêu úi, gù’ng ài Caây cho xong ruöång Chiïìu ta vïì súám Cêët chuöìng cho Trêu Vù’t! vù’t! ài naâo Sao trêu chêåm thïë? Trêu mïåt röìi û? Chuáng mònh nghó nheá! Boáng maát ngoä trûa Thaã trêu ùn coã Beá nùçm nguã quïn Toác hiu hiu gioá... http://ebooks.vdcmedia.com
 9. THÚ - Phêìn I 9 THUYÏÌN GIÊËY Beá trïn búâ vúái xuöëng Thaã con thuyïìn trù’ng tinh Thuyïìn giêëy vûâa chaåm nûúác Àaä höëi haã tröi nhanh Beá nhòn thuyïìn lïnh àïnh Tûúãng mònh ngöìi trïn êëy Möîi àaám coã thuyïìn qua Laâ möåt laâng xoám àêëy! Beá thñch lù’m, reo lïn Thuyïìn vêîn tröi, tröi maäi Beá vaåch coã, vaåch lau Chaåy bïn thuyïìn giuåc, vêîy... Thuyïìn phùng phùng trïn nûúác Beá bùng bùng trïn búâ Beá theo thuyïìn, theo maäi Mùåc öng trúâi chuyïín mûa... http://ebooks.vdcmedia.com
 10. 10 TUYÏÍN TÊÅP PHAÅM HÖÍ NHÛÄNG MOÁN ÀÖÌ CHÚI Buáp bï nùçm sêëp Trïn ngûåc em töi Caã hai cuâng nguã Giêëc nguã say vui Caånh giûúâng chiïëc xe Sún vaâng, sún àoã Böën baánh cao su Chûåc lùn àêy àoá... Töi nhòn böîng nhúá Nhûäng moán àöì chúi Trong thúâi khaáng chiïën Kiïëm döî em töi: Möåt öëng tre con Keáo laâm xe chaåy Chiïëc laá mñt vaâng Buöåc laâm caá quêîy http://ebooks.vdcmedia.com
 11. THÚ - Phêìn I 11 Nhòn xe, nhòn caá Em cûúâi vöî tay Yïn loâng cha meå Àaâo hêìm àaánh Têy Seä coá möåt ngaây Khi em hiïíu àûúåc Chõ kïí em nghe Troâ chúi ngaây trûúác Em seä quyïën luyïën Tûâng öëng tre con Vaâ gûãi yïu thûúng Lïn tûâng vûúân mñt... http://ebooks.vdcmedia.com
 12. 12 TUYÏÍN TÊÅP PHAÅM HÖÍ THAÃ DIÏÌU Diïìu tûâ mùåt àêët Diïìu cêët mònh lïn Àaão àaão, nghiïng nghiïng Röìi diïìu lïn thùèng Vûúåt ngoån tre cao Diïìu lïn, lïn nûäa Gioá thöíi, dêy run Hay diïìu em thúã? Vi vu! vi vu! Lûng trúâi saáo thöíi Giúâ cao hún nuái Diïìu em àûáng chúi! Diïìu em say ngù’m Àêët nûúác khù’p núi Kòa doâng söng lúán Lêëp laánh vïì xuöi http://ebooks.vdcmedia.com
 13. THÚ - Phêìn I 13 Kòa bao ngoån àöìi Sù’n khoai xanh mûúåt Vúái bao con àûúâng Taâu, xe xuöi ngûúåc. Vi vu, vi vu... Chiïìu xanh baát ngaát Gûãi diïìu trïn mêy Dêy úi àûâng àûát! Mùåt trúâi àaä khuêët Thuyïìn nhoã trùng lïn Goåi diïìu vïì àêët Nghó lêëy sûác thïm Mai nöëi daâi dêy Cho diïìu, diïìu nhúá Àïí em cuâng diïìu Bay cao, cao nûäa... http://ebooks.vdcmedia.com
 14. 14 TUYÏÍN TÊÅP PHAÅM HÖÍ NHAÃY DÊY Tùång chaáu Kim Anh taác giaã bûác tranh “Nhaãy dêy” Coádêy laåi vù’ng baån Nhaãy möåt mònh chùèng vui! Muöën ruã cêy, cêy baão: Chên chön dûúái àêët röìi!!! A! May quaá ! Thñch quaá! Àaä coá öng mùåt trúâi! Trong voâng dêy vun vuát Öng cuâng em nhaãy àöi! Nhaãy vúái öng, thêåt vui! Nhûng maâ choái mù’t quaá! Em phaãi nghiïng nghiïng àêìu Öng thúã... êëm caã maá!!! http://ebooks.vdcmedia.com
 15. THÚ - Phêìn I 15 UÖËNG Meå cho rau uöëng nûúác Bùçng caái bònh tûúái hoa Trúâi cho luáa uöëng nûúác Bùçng caã trêån mûa to! http://ebooks.vdcmedia.com
 16. 16 TUYÏÍN TÊÅP PHAÅM HÖÍ Nhûäng Ngûúâi Baån Nhoã BÙÆP CAÃI XANH Bù’p caãi xanh Xanh maát mù’t Laá caãi sù’p Sù’p voâng troân Buáp caãi non Nùçm nguã giûäa... http://ebooks.vdcmedia.com
 17. THÚ - Phêìn I 17 CUÃ CAÂ RÖËT Laá xanh Cuã àoã Lúán nhoã Bïn nhau Àêët àöåi Ngêåp àêìu Nhaãy lïn Àeåp thêåt Tïn em Caâ röët Cuã àoã Laá xanh... http://ebooks.vdcmedia.com
 18. 18 TUYÏÍN TÊÅP PHAÅM HÖÍ HOA VAÂ BÛÚÁM Hoa ngêíng cao àêìu Suöët ngaây khöng moãi Bûúám bay! bûúám bay Nhû nhúâ gioá thöíi! TRE Tùång nhûäng cêy tre laâng töi Tre cho boáng dúän Trïn lûng boâ vaâng Bêy giúâ tre mïåt Boáng nùçm nguã ngoan http://ebooks.vdcmedia.com
 19. THÚ - Phêìn I 19 RONG VAÂ CAÁ Coá cö rong xanh Àeåp nhû tú nhuöåm Giûäa höì nûúác trong Nheå nhaâng uöën lûúån Möåt àaân caá nhoã Àuöi xanh, àuöi höìng Quanh cö rong àeåp Muáa laâm vùn cöng http://ebooks.vdcmedia.com
 20. 20 TUYÏÍN TÊÅP PHAÅM HÖÍ SAÁO ÙN NA Saáo möí na ùn Thaã rúi mêëy haåt Nùm sau bay qua Khoám na lïn töët Röìi na ra quaã Saáo àêåu caânh rung Saáo àêu coá biïët Chñnh na saáo tröìng. http://ebooks.vdcmedia.com
nguon tai.lieu . vn